Podnikanie a živnosť – poznáte rozdiely?

IKona hodín

8 min čítania

Ikona kalendáru

25.03.2021

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Čo je podnikanie? Aké formy podnikania existujú? Viete čo je živnosť a aké druhy živností poznáme? Aké sú podmienky podnikania a ako si zaloziť živnosť? Toto všetko a ešte oveľa viac sa dozviete, ak budete čítať ďalej.

Živnosť a podnikanie si mnohí z nás často spájajú pod jeden a ten istý pojem a nevidia medzi nimi rozdiel. Pravdou však je, že obe označenia znamenajú niečo úplné iné a pre každé z nich platia odlišné podmienky. Čo je výhodnejšie? Aké sú výhody a nevýhody oboch? Poďte sa na to s nami pozrieť.


Čo je podnikanie a čo je živnosť?

V úvode treba podotknúť, že nie každá práca, ktorú niekto vykonáva za účelom dosiahnutia zisku je podnikaním.Aby mohla byť určitá činnosť považovaná za podnikanie musí podľa Obchodného zákonníka súčasne spĺňať tri podmienky, a to: 

•        musí byť vykonávaná sústavne

•        podnikateľ ju musí vykonávať samostatne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť

•        jej účelom musí byť dosiahnutie zisku

Sústavnosť je podstatná črta výkonu podnikateľskej činnosti. Ak ide o krátkodobú či príležitostnú prácu, potom o podnikaní hovoriť nemôžeme. Naopak, ak ide o opakované aktivity, ktoré sú vykonávané sústavne, ale len v určitom časovom období, napr. predaj zmrzliny počas letnej sezóny, vtedy o podnikanie ide. Živnosť je podnikanie prostredníctvom živnostenského listu, ktoré môže prevádzkovať len fyzická osoba, pričom obchodným menom bude jej skutočné meno, resp. meno a priezvisko živnostníka, ktorý má živnostenské oprávnenie.Tým sa živnostník stáva samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO).

 

Formy podnikania právnických osôb

Právne formy podnikania je možné členiť na dva druhy. Po prvé, podnikateľom môže byť, tak ako sme spomínali vyššie, fyzická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť na základe živnosti. Po druhé ním môže byť právnická osoba, ktorá vystupuje ako obchodná spoločnosť, a to:

•        verejná obchodná spoločnosť

•        spoločnosť s ručením obmedzeným

•        akciová spoločnosť

•        komanditná spoločnosť

•        družstvo

Spoločnosť s ručením obmedzeným je najčastejšie využívaným typom obchodnej spoločnosti. Počet spoločníkov je obmedzený na 1 až 50 spoločníkov. Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach. Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať dodatok „spoločnosť s ručením obmedzeným“, postačí aj skratka „spol. s. r.o.“ alebo „s. r. o.“. Minimálna hodnota základného imania spoločnosti je zákonom stanovená vo výške 5 000 eur a minimálna hodnota vkladu spoločníka vo výške 750 eur.


Druhy živností

Podľa Živnostenského zákona poznáme tri druhy živností:

•        remeselné – podmienkou ich prevádzkovania je získaná odborná spôsobilosť v danom odbore (napr. stolár, murár, kuchár atď.)

•        viazané - vyžaduje sa preukázanie inej spôsobilosti ako odbornej spôsobilosti (cestovná kancelária, zubný technik, výroba zbraní a streliva atď.)

•        voľné – na ich prevádzkovanie sa nevyžaduje žiadna odborná spôsobilosť, ale musia byť naplnené všeobecné podmienky na ich prevádzkovanie, a to dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť


Výhody a nevýhody podnikania a prevádzkovania živností


Výhody a nevýhody podnikania prostredníctvom obchodnej spoločnosti:


+ spoločníci v obchodnej spoločnosti ručia za záväzky len do výšky svojho nesplateného vkladu

+ je vhodná pre podnikateľa s vyššími príjmami

+ odvodové zaťaženie sa dá optimalizovať

serióznejšie postavenie pre obchodných partnerov

rovná daň z príjmu bez ohľadu na dosiahnuté príjmy


založenie trvá dlhšie ako pri živnosti

- spoločnosť musí viesť podvojné účtovníctvo

- podnikanie nie je možné prerušiť, resp. pozastaviť

komplikovaný proces ukončenia podnikania

- na založenie je potrebná zakladateľská zmluva alebo listinaVýhody a nevýhody živnostenského podnikania:

založenie živnosti trvá pár dní a poplatky na založenie sú nízke

+ živnostníkovi stačí viesť jednoduché účtovníctvo

možnosť prerušiť, resp. pozastaviť živnosť

+ je vhodná pre podnikateľa s nižšími príjmami

+ podnikateľ sa nedelí o zisk


- živnostník ručí za záväzky celým svojim majetkom

- SZČO je povinná platiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne

- podnikateľ je zodpovedný sám za seba, t. j. nemá sa na koho spoľahnúť

- v prípade uzavretia pracovno-právneho vzťahu nemá živnostník nárok na benefity (dovolenka, odstupné, stravné a pod.)

- ťažkosti so získaním kapitálu


Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!