Minimálna mzda a príplatky k mzde pre rok 2021

IKona hodín

11 min čítania

Ikona kalendáru

14.01.2021

Ilustračný obrázok autora článku bez fotky

Ing. Martina Némethová

Novelou zákona o minimálnej mzde, účinnej od 1.1.2021 došlo k zvýšeniu minimálnej mzdy a tým aj minimálnych mzdových nárokov podľa jednotlivých stupňov náročnosti práce.

Výpočet výšky minimálnej mzdy vychádza z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca za kalendárny rok, ktorý predchádza dva roky kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. Minimálna mzda je pre tento rok 57 % priemernej nominálnej mzdy, teda:

-         623 Eur mesačne a 

-        3,58 Eur za hodinu

 

Minimálnu mzdu musí dostať pri výkone svojej práce každý zamestnanec, bez ohľadu na akékoľvek okolnosti u svojho zamestnávateľa. Zamestnávateľ je zároveň povinný priradiť každej pracovnej pozícii adekvátny stupeň náročnosti práce.

-        prvý stupeň náročnosti práce zodpovedá napr. základným manipulačným a prípravným prácam, kam je možné zaradiť napr. upratovačku, vrátnika, operátora výroby,

-        druhý stupeň náročnosti charakterizuje napr. výkon ucelených rutinných kontrolovateľných prác podľa pokynov alebo ustanovených predpisov, napr. administratívny pracovník, predavačka,

-        tretí stupeň náročnosti charakterizuje výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác, alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend, napr. účtovníčka, obchodný zástupca,

-        štvrtý stupeň náročnosti charakterizuje napr. samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných, systémových a metodických prác spojených so zvýšenou duševnou námahou, riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov, napr. hlavná účtovníčka, vedúci prevádzky,

-        piaty stupeň náročnosti charakterizuje napr. výkon špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou; komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend, napr. obchodný manažér, všeobecný lekár,

-        posledný šiesty stupeň náročnosti už predstavuje napr. tvorivé riešenia úloh neobvyklým spôsobom s vysokou mierou zodpovednosti, prípadne koordináciu najzložitejších systémov. Sem môžeme zaradiť napr. výkonného riaditeľa, generálneho riaditeľa, primára.

 

V súlade so Zákonníkom práce je zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta. Ak mzda zamestnanca v kalendárnom mesiaci nedosiahne sumu minimálneho mzdového nároku, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok v sume rozdielu medzi dosiahnutou mzdou a sumou minimálneho mzdového nároku ustanoveného pre stupeň patriaci príslušnému pracovnému miestu. 

Každý stupeň náročnosti práce sa od 1.1.2021 zvyšuje o 43 Eur.

Čistá minimálna mzda u zamestnanca, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 375,95 Eur sa zvýši od 1.1.20201 o 31,70 Eur.

 

Stupne náročnosti práce a minimálna mzda:

Stupeň náročnosti práce

Koeficient minimálnej mzdy

Minimálna mzda (mesačná)

Minimálna mzda (hodinová)
40
hod./týždeň

Minimálna mzda (hodinová)
38,75 hod./týždeň

Minimálna mzda (hodinová)
37,50 hod./týždeň

1

1

623

3,580

3,695

3,819

2

1,2

739

4,247

4,384

4,530

3

1,4

855

4,914

5,073

5,242

4

1,6

966

5,552

5,731

5,922

5

1,8

1 087

6,247

6,449

6,663

6

2

1 203

6,914

7,137

7,375

 

 

Príplatky k mzde od 1.1.2021

Novela Zákonníka práce priniesla zmeny aj v príplatkoch k mzde, ktorých suma sa už nebude odvíjať od minimálnej mzdy, ale sú stanovené pevnou sumou.

 

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu

Zamestnancovi patrí popri dosiahnutej mzde aj mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,79 Eur za hodinu. V prípade, že u zamestnávateľa pôsobí odborová organizácia, alebo zamestnával k poslednému dňu predchádzajúceho roka menej ako 20 zamestnancov, môže byť dohodnutá aj nižšia suma, najmenej však 1,61 Eur za hodinu.

 

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu

Ak zamestnanec pracuje aj v nedeľu, patrí mu popri dosiahnutej mzde aj mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 3,58  Eur za hodinu. V prípade, že u zamestnávateľa pôsobí odborová organizácia, alebo zamestnával k poslednému dňu predchádzajúceho roka menej ako 20 zamestnancov, môže byť dohodnutá aj nižšia suma, najmenej však 3,22 Eur za hodinu.

 

Mzdové zvýhodnenie za prácu vykonávanú v noci

Nočnú prácu vykonáva zamestnanec vtedy, ak je v práci medzi 22. hodinou večer a 6 hodinou ráno. Pri nočnej práci  patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde aj mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,43 Eur za hodinu. Ak zamestnanec vykonáva rizikovú  prácu, patrí mu popri dosiahnutej mzde aj mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,79  Eur za hodinu.

V prípade, že u zamestnávateľa pôsobí odborová organizácia, alebo zamestnával k poslednému dňu predchádzajúceho roka menej ako 20 zamestnancov, môže byť dohodnutá aj nižšia suma, najmenej však 1,25 Eur za hodinu.

 

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

Toto mzdové zvýhodnenie patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde najmenej v sume 0,72  Eur za hodinu ak boli jeho pracovné činnosti, v ktorom pôsobia napr. chemické faktory, karcinogénne a biologické faktory, prach, hluk, vibrácie a pod., zaradené do 3. alebo 4. kategórie rizikových prác.

 

Mzdová náhrada za pracovnú pohotovosť

Za každú hodinu neaktívnej pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada najmenej v sume 0,72 Eur za hodinu. Neaktívna časť pracovnej pohotovosti na pracovisku sa považuje za pracovný čas, preto zamestnancovi patrí mzda najmenej v sume minimálnej mzdy, t.j. 3,58 Eur za hodinu.

 

Práca vo sviatok u dohodárov

Príplatok za sviatok v prípade práce na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru predstavuje najmenej sumu minimálnej mzdy 3,58 Eur za hodinu.

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!