Zmeny v Zákonníku práce od 1.1.2020. Týkajú sa aj vás?

IKona hodín

8 min čítania

Ikona kalendáru

14.01.2020

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Od 1.1.2020 prináša Národná rada niekoľko zmien Zákonníka práce. Týkať sa bude predovšetkým príspevku na športovú činnosť dieťaťa, navýšenia základnej výmery dovolenky či zvýšenia minimálnej mzdy a povinných príplatkov. 

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

V Zákonníku práce pribudol od začiatku januára tohto roka nový paragraf, podľa ktorého zamestnávateľ môže zamestnancovi poskytnúť príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Ten je však zo strany zamestnávateľa dobrovoľný. To znamená, že zamestnávateľ ho poskytovať môže, ale nemusí. Takýto príspevok však môže byť poskytnutý iba zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite minimálne 24 mesiacov. Najvyššia suma príspevku môže byť 275 € za kalendárny rok na všetky deti zamestnanca. 

Podmienky zisku príspevku:

- zamestnanec môže o príspevok požiadať iba u jedného zamestnávateľa

- deti zamestnanca musia v športovej organizácií pôsobiť najmenej 6 mesiacov

- zamestnanec musí predložiť zamestnávateľovi doklad o výdavkoch do 30 dní odo dňa jeho vydania športovou organizáciou

Rodičovský príspevok

Nárok na poberanie rodičovského príspevku v roku 2020 vzniká oprávnenej osobe vtedy, ak splní dve podmienky:

- má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenska

- zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa

Ak je v rodine viac detí do veku troch rokov vzniká nárok na jeden rodičovský príspevok, pričom si ho môže uplatniť len jedna osoba (buď otec, matka alebo iná oprávnená osoba). Ak sú ale v rodine dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25% na každé súčasne narodené dieťa.

Okrem toho zákon stanovuje aj to, kedy nárok naň nevzniká. Ide o prípady keď:

- sa oprávnená osoba zdržiava s dieťaťom v štáte, ktorý nie je členom EÚ a počas tohto pobytu nie je verejne zdravotne poistená na Slovensku

- je rodič maloletý a nemá priznané rodičovské práva a povinnosti
- otec alebo matka poberajú v čase žiadosti o rodičovský príspevok materskú dávku

Príplatky za prácu cez víkend, nočnú prácu a prácu vo sviatok

Za prácu v sobotu má zamestnanec nárok na mzdové zvýhodnenie aspoň v sume 50 % minimálnej hodinovej mzdy. Podľa Zákonníka je ale možné dohodnúť aj nižšiu sumu príplatku, a to 45 % minimálnej hodinovej mzdy.

Za prácu v nedeľu má zamestnanec nárok na mzdové zvýhodnenie v sume 100 % minimálnej hodinovej mzdy. Aj v tomto prípade však môže byť príplatok znížený, avšak jeho suma musí predstavovať aspoň 90 % minimálnej hodinovej mzdy.

Čo sa týka príplatku za prácu vo sviatok, ten musí byť najmenej vo výške 100% priemerného zárobku ak zamestnanec pracuje na trvalý pracovný pomer. Pri práci na dohodu je výška príplatku za prácu vo sviatok 100 % z minimálnej mzdy.

V prípade nočnej práce má zamestnanec nárok na príplatok vo výške 40 % minimálnej hodinovej mzdy ak vykonáva nerizikovú prácu a vo výške 50 % ak vykonáva rizikovú prácu.

Navýšenie základnej výmery dovolenky

Okrem vyššie spomínaných noviel Zákonníka práce pribudla ďalšia zmena. Tá sa týka dovolenky. Presnejšie ide o navýšenie jej základnej výmery na 5 týždňov aj pre zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa a to aj v prípade, že ešte nedovŕšil 33 rokov veku. 

Okrem toho zákon spresňuje a dopĺňa kategóriu zamestnancov, ktorých dovolenka musí trvať najmenej 8 týždňov počas kalendárneho roka. Ide napríklad o pedagogických či vedecko-výskumných zamestnancov a pod. 

Nezdaniteľná časť základu dane

Základ dane si v tomto roku môže znížiť o nezdaniteľné časti základu dane iba daňovník s aktívnymi príjmami. Výška nezdaniteľnej časti na daňovníka je odvodená od platného životného minima pre rok 2020. V minulom roku sa výška životného minima počítala ako 19,2-násobok sumy životného minima. Tento výpočet sa od januára 2020 mení na 21-násobok.

Daňový bonus na dieťa

V roku 2020 platí, že daňovník si môže daňový bonus na dieťa uplatniť v prípade, že dosiahne hranicu ročných zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 3 480 €. Daňovník si môže uplatniť tento bonus na každé vyživované dieťa, ktoré s ním žije v domácnosti. Ak má dieťa prechodný pobyt mimo domácnosti nemá to vplyv na uplatnenie daňového bonusu.

Prídavok na dieťa

Štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa prostredníctvom prídavku na dieťa. Tento rok sa jeho suma zvýšila na 24,95 € na mesiac. Tento nárok si osoba môže uplatniť, kým je dieťa v zmysle zákona považované za nezaopatrené, najdlhšie však do dovŕšenia 25 rokov veku.

Zvýšenie minimálnej mzdy

V roku 2019 bola suma minimálnej mzdy 520 €. Od 01.01.2020 však Zákonník práce stanovuje vyššiu minimálnu mzdu, a to 580 € v hrubom. Po odpočítaní poistných a daňových nákladov predstavuje čistá minimálna mzda v roku 2020 hodnotu 476,74 €. Čo sa týka hodinovej mzdy, v roku 2020 patrí zamestnancovi, zaradenom v 1. stupni náročnosti práce pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín, minimálna hodinová mzda 3,33 €.


Mohlo by vás zaujímať: Zamestnanci, od 1.1. vás čaká menej byrokracie

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!