Ako vybaviť predčasný dôchodok?

IKona hodín

6 min čítania

Ikona kalendáru

03.06.2021

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Čo je to predčasný starobný dôchodok? Kto a kedy naň má nárok? Aké podmienky musí splniť? Kde oň môže požiadať a ako ho vybaví? Všetko, čo potrebujete vedieť, vám prinášame v tomto článku.

Predčasný starobný dôchodok je dávka, ktorá sa poskytuje za zákonom stanovených podmienok zo starobného poistenia. Aby ste na jeho poberanie mali nárok musíte splniť niekoľko kritérií. Čo všetko je potrebné vedieť pri podávaní žiadosti? Aké ďalšie potvrdenia potrebujete? Dozviete sa nižšie.

 

Ktoré podmienky musíte splniť?

Na predčasný starobný dôchodok má nárok len ten poistenec, ktorý spĺňa nasledovné:

·       má maximálne dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku

·       má minimálne pätnásť rokov obdobia dôchodkového poistenia

·       ku dňu, od ktorého požiadal o priznanie predčasného dôchodku, je jeho suma vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima


Uplatnenie nároku a podanie žiadosti

Žiadosť o priznanie predčasného starobného dôchodku musí spísať Sociálna poisťovňa na pobočke, kde má žiadateľ nahlásený trvalý pobyt. Počas jedného kalendárneho roka môže byť podaná najviac dvakrát. Nárok na predčasný dôchodok vzniká najskôr dňom spísania žiadosti. V nej musia byť uvedené základné identifikačné údaje žiadateľa (meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a podobne) a ďalšie údaje, ktoré budú ovplyvňovať sumu priznaného nároku. Všetky poskytnuté údaje musia byť presné, pravdivé a platné. Ak sa chystáte spísať žiadosť o priznanie predčasného starobného dôchodku, musíte so sebou mať:

·       doklad totožnosti (najmä občiansky preukaz, príp. cestovný pas)

·       potvrdenie o dosiahnutom vzdelaní

·       rodné listy svojich detí

·       rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu

·       potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých ste boli evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001

Okrem uvedených dokladov sú potrebné aj ďalšie, ktoré je možné nájsť na stránke Sociálnej poisťovne.

 

Čo ak nepredložím všetky potrebné doklady?

V prípade, že nemôžete predložiť všetky doklady potrebné k spísaniu žiadosti o predčasný starobný dôchodok, konanie o priznanie dôchodku sa predĺži, avšak najviac o 60 dní. V mimoriadnych situáciách môže byť táto lehota dlhšia, ale to musí Sociálna poisťovňa žiadateľovi písomne oznámiť. O žiadosti musí byť rozhodnuté najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa spísania žiadosti. Ak poistenec s rozhodnutím o priznaní dôchodku nesúhlasí, môže sa proti nemu odvolať. O odvolaní rozhoduje generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

 

Kedy zaniká nárok na dôchodok

V zmysle podmienok Sociálnej poisťovne, ak poistencovi vzniklo povinné dôchodkové poistenie zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osobe po vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok alebo ak sa poberateľ predčasného starobného dôchodku stal fyzickou osobou s odvodovou úľavou, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zaniká od najbližšieho výplatného termínu dôchodku, ktorý je splatný po vzniku povinného dôchodkového poistenia. Naopak, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku nezanikne, ak osoba poberajúca predčasný dôchodok vykonáva prácu na základe dohody o vykonaní práce, z ktorej si uplatňuje výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie, pokiaľ príjem z tejto dohody nepresiahne za jeden rok viac ako 2 400 eur.


Predčasný starobný dôchodok je poistencom vyplácaný vopred v pravidelných mesačných lehotách, vždy v opakujúcich sa výplatných termínoch, ktoré individuálne určí Sociálna poisťovňa. Ak sa chystáte podať žiadosť o priznanie predčasného starobného dôchodku a chcete zistiť viac informácií, navštívte stránku Sociálnej poisťovne.

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!