V práci pod vplyvom alkoholu - hrozí vám okamžitý vyhadzov?

IKona hodín

6 min čítania

Ikona kalendáru

06.03.2020

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Prísť do práce po prehýrenej noci a spoliehať sa na to, že si nikto nič nevšimne, môže byť poriadnym rizikom. Ešte horšia je však konzumácia alkoholu či požívanie iných omamných látok priamo na pracovisku či v pracovnom čase. Čo všetko vám hrozí, ak v práci „nafúkate“?

Konzumácia alkoholu na pracovisku, resp. práca pod vplyvom alkoholu so sebou prináša viaceré riziká. Analogicky to platí aj na iné návykové látky, no vzhľadom na rozšírenosť požívania alkoholických nápojov naprieč pracujúcou populáciou sa zameriame práve na alkohol a jeho kontrolu na pracovisku.


Povinnosť zamestnávateľa kontrolovať zamestnancov ukladá zamestnávateľovi zákon

V prvom rade je potrebné spomenúť, že povinnosť kontroly svojich zamestnancov ukladá zamestnávateľovi priamo zákon. Pomerne striktne je táto povinnosť aj vo vzťahu ku konzumácii alkoholu uvedená v § 9 ods. 1zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Dychové skúšky na prítomnosť alkoholu sú teda súčasťou napĺňania tohto ustanovenia zákona zo strany zamestnávateľa a nie jeho svojvôľou. Samozrejme, s ohľadom na typ vykonávanej práce sa ako zamestnanec môžete stretnúť s rôznou periodicitou vykonávania skúšok.

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci však v tomto smere stanovuje povinnosti aj zamestnancovi. V rámci § 12 ods. 2, písm. k) je výslovne zakázané požívať alkoholické nápoje počas pracovnej doby, v priestoroch zamestnávateľa a tiež pod ich vplyvom nastupovať do zamestnania.


Môže si zamestnávateľ vybrať, ako bude prebiehať kontrola?

Ako sme už spomenuli vyššie, spôsob kontroly zákon neustanovuje. Najčastejšie však ide o dychovú skúšku prístrojom určeným na tento účel. Otázna je často kvalita konkrétnych prístrojov, keďže nie všetky sú na tento účel schválené a pravidelné kalibrované. Ako zamestnanec máte právo dožadovať sa toho, aby pri vykonávaní skúšky boli dodržané hygienické predpisyvaša bezpečnosť.


Môžem sa ako zamestnanec odmietnuť podrobiť dychovej skúške na alkohol?

Ako zamestnanec sa môžete odmietnuť podrobiť dychovej skúške vtedy, ak by tým bolo ohrozené vaše zdravie, prípadne by takéto konanie bolo zo strany zamestnávateľa zjavne šikanózne. V tom prípade je ale vhodné dožadovať sa iného spôsobu vykonania skúšky.

Platí, že ak sa ako zamestnanec odmietnete podrobiť dychovej skúške bez relevantného dôvodu (napríklad pre porušenie povinnosti zamestnávateľa súvisiacej s hygienou zamestnanca pri skúške), prípadne sa odmietnete podrobiť lekárskemu vyšetreniu za účelom zistenia alkoholu v krvi, bude to považované, za to, že ste pod vplyvom alkoholu.


Aké sú dôsledky pozitívnej skúšky na prítomnosť alkoholu v dychu/krvi zamestnanca?

Často sa stretávame s názorom, že ak v práci zamestnanec „nafúka“, automaticky to znamená závažné porušenie pracovnej disciplíny, za ktorý v krajných prípadoch hrozí okamžité ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa. Nie je to však pravda. Zákon v tomto smere zamestnávateľom ponecháva voľnosť v tom, aké uplatní sankcie. Poďme si po praktický príklad.

Ak napríklad pracovný poriadok určuje, že pozitívny výsledok skúšky na požitie alkoholu je závažným porušením pracovnej disciplíny, zamestnávateľ môže v zmysle § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce so zamestnancom okamžite skončiť pracovný pomer.

V tomto prípade je však nevyhnutné aby závažné porušenie pracovnej disciplíny bolo zo strany zamestnanca zavinené a zároveň, aby ho zamestnávateľ vedel preukázať. Ak v takomto prípade máte pochybnosti o relevantnosti celej skúšky, môžete sa obrátiť na inšpektorát práce alebo sa domáhať svojich práv na súde v konaní o neplatnosť skončenia pracovného pomeru.


Alkohol v práci je rizikom pre zamestnanca aj zamestnávateľa

Záverom dodajme, že zamestnanec pod vplyvom alkoholu či iných návykových látok predstavuje riziko nielen pre seba. Svojim nezodpovedným počínaním môže ohroziť aj svojich kolegov, prípadne spôsobiť materiálne škody. To je zároveň jeden z dôvodov, prečo určití zamestnávatelia (napríklad z výrobného sektora) vykonávajú dychovú skúšku na zistenie alkoholu naozaj dôkladne a na pravidelnej báze.


Mohlo by vás zaujímať: Konzumácia alkoholu na pracovisku: aké sú práva a povinnosti zamestnávateľa?

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!