Konzumácia alkoholu na pracovisku: aké sú práva a povinnosti zamestnávateľa?

IKona hodín

7 min čítania

Ikona kalendáru

12.02.2020

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Sústavná kontrola zamestnancov je jednou z povinností, ktoré zamestnávateľom ukladá Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Platí to aj o kontrole zamestnancov, či v pracovnom čase nie sú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok. Zistite, aké máte vy ako zamestnávateľ práva a povinnosti súvisiace s kontrolou toho, či sú vaši zamestnanci pod vplyvom alkoholu.

Konzumácia alkoholu na pracovisku zo strany zamestnancov predstavuje pre zamestnávateľa zvýšené riziko a to hneď z viacerých dôvodov. Zamestnanec, ktorý je počas pracovnej doby pod vplyvom alkoholu, môže byť nebezpečný nielen pre svojich kolegov ale spôsobiť aj nemalé materiálne škody. Sporadické kontroly zamestnancov na požitie alkoholu sú dnes už celkom bežné. Viete však, aké sú vaše povinnosti dané zákonom a na čo všetko sa pri dychovej skúške oplatí pamätať?


Povinnosť kontrolovať zamestnancov ukladá zamestnávateľovi zákon

Odpovede na otázky súvisiace s kontrolou zamestnancov súvisiacou s požitím alkoholu je potrebné hľadať v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Na jednej strane tento zákon striktne stanovuje v rámci § 9 ods. 1 sústavnú povinnosť zamestnávateľa kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie platných právnych predpisov a všetkých predpisov na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zákon zároveň ustanovuje povinnosť kontrolovať, či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných látok.

Hoci zákon v tomto prípade stanovuje zamestnávateľovi povinnosť sústavnej kontroly zamestnanca, neurčuje spôsob, rozsah ani pravidelnosť takýchto kontrol. V extrémnych prípadoch tak môže zamestnávateľovi na vyvodenie dôsledkov stačiť aj vizuálna kontrola zamestnanca podopretá napríklad kamerovým záznamom. Napríklad ak by bol zamestnanec tak opitý, že by sa v práci doslova plazil.

Napriek tomu, že zákon konkrétny spôsob kontroly neustanovuje, pre zamestnávateľa je mimoriadne dôležité, aby mal výsledok kontroly čo najväčšiu relevanciu a aby bol v prípade súdneho sporu nespochybniteľný.

Rovnako ako spôsob kontroly, aj sankcie za porušenie povinnosti nepožívať alkoholické nápoje na pracovisku a počas pracovnej doby si zamestnávateľ určuje sám. Zistenie, že zamestnanec je pod vplyvom alkoholu nemusí automaticky znamenať skončenie pracovného pomeru.


Akým spôsobom je odporúčané vykonať skúšku na vplyv alkoholu?

V praxi sa najčastejšie vykonáva dychová skúšku prístrojom určeným na tento účel. Otázna je často kvalita konkrétnych prístrojov, keďže väčšina bežne dostupných testerov nie je na tento účel schválená a pravidelné kalibrovaná. Čím kvalitnejší je alkoholtester, tým je lepšia dôkazná situácia pre zamestnávateľa napríklad v prípade súdneho sporu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru.

Z pohľadu zamestnávateľa je najlepšie používať meradlo určené výrobcom na právne účely, ktoré je pravidelne kalibrované a testované v súlade s platnými právnymi predpismi. Výsledok skúšky s takýmto meradlom je následne možné použiť pred súdom ako riadny dôkaz.

O každej pozitívnej dychovej skúške sa odporúča vyhotoviť písomný záznam s presným uvedením všetkých zistených údajov, údajov o skúšajúcom, ako aj o zamestnancovi, ktorý bol skúške podrobený. Aby teda nevznikli žiadne pochybnosti, je namieste použitie certifikovaného prístroja, spísanie protokolu o dychovej skúške či pribratie svedka.


Čo, ak sa zamestnanec odmietne podrobiť dychovej skúške na alkohol?

Samozrejme, aj v tomto prípade platí, že ak sa zamestnanec odmietne podrobiť dychovej skúške, prípadne sa odmietne podrobiť lekárskemu vyšetreniu za účelom zistenia alkoholu v krvi, bude to považované, za to, že je pod vplyvom alkoholu. Na účely zlepšenia dôkaznej situácie sa zamestnávateľom odporúča o každej vykonanej a samozrejme aj odmietnutej skúške spísať záznam.


Ako môžete zamestnanca pod vplyvom alkoholu sankcionovať?

Zamestnanca, ktorý „nafúkal“ nemusíte automaticky vyhodiť. Ak si napríklad doteraz svedomito plnil pracovné povinnosti a bol spoľahlivý, bola by škoda, aby ho takýto prešľap stál miesto a vy by ste museli prácne zháňať nového zamestnanca. Aj toto je jeden z dôvodov, pre ktorý si zamestnávateľ môže sám určiť sankcie v pracovnom poriadku, prípadne inom obdobnom dokumente.

V praxi sa ale často stretávame s tým, že pozitívny výsledok skúšky na požitie alkoholu je závažným porušením pracovnej disciplíny. Vtedy môže zamestnávateľ v zmysle § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce so zamestnancom okamžite skončiť pracovný pomer. V tomto prípade je však nevyhnutné aby závažné porušenie pracovnej disciplíny bolo zo strany zamestnanca zavinené a aby ho zároveň zamestnávateľ vedel relevantne preukázať.


Mohlo by vás zaujímať: Práva a povinnosti zamestnávateľa pri ukončení pracovného pomeru zamestnanca

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!