Nezáväzná cenová ponuka pre firmy
Nezáväzná cenová ponuka pre firmy
Koľko ľudí potrebujete ?
Vyplňte nižšie údaje
Firma
Vyplňte meno
Vyplňte telefónne číslo
Vyplňte email
*Povinné údaje
Vyplňte nižšie údaje
Vyplňte miesto
Musíte súhlasiť s podmienkami.
zamestnanec dostal vypoved v praci, zbalil si veci do krabice a opusta svoje zamestnanie proplusco
Späť na začiatok
zákon

Aktuálne mzdové veličiny v roku 2020

zákon

Zamestnanci, od 1.1. vás čaká menej byrokracie

Späť na začiatok

zákon

Práva a povinnosti zamestnávateľa pri ukončení pracovného pomeru zamestnanca

zamestnanec dostal vypoved v praci, zbalil si veci do krabice a opusta svoje zamestnanie proplusco
Autor
Tím Proplusco

7.1.20203 min. čítania

V zamestnaní sa niekedy vyskytnú dôvody, pre ktoré je zamestnávateľ nútený ukončiť pracovný pomer so zamestnancom. Tie sú však presne stanovené v Zákonníku práce. Zamestnávateľ je preto povinný striktne dodržiavať nariadenia zákona a pri rozviazaní spolupráce postupovať v súlade s nimi.

 

Kedy môže dať zamestnávateľ svojmu zamestnancovi výpoveď?

Zákon vymedzuje presné situácie, kedy je zamestnávateľ oprávnený ukončiť pracovný pomer. Z toho vyplýva, že ho za žiadnych okolností nemôže skončiť len tak, bez udania dôvodu. Rozviazať pracovný pomer môže v prípade, že:

- zamestnávateľ sa zrušuje, príp. premiestňuje a zamestnanec s takouto zmenou nesúhlasí

- zamestnanec sa stane nadbytočným

- zamestnanec neplní svoje pracovné úlohy dostatočne uspokojivo

- zamestnanec stratil spôsobilosť na výkon práce kvôli svojmu zdravotnému stavu

- zamestnanec závažne porušil pracovnú disciplínu

 

Toto je zamestnávateľ povinný pri ukončení spolupráce urobiť

Ak zamestnávateľ ukončil pracovný pomer so zamestnancom nesmie zabudnúť na to, že mu vznikajú dva typy povinností. Predovšetkým ide o povinnosti mzdové. Tie predstavujú finančné nároky zamestnanca a zamestnávateľ je povinný uhradiť ich v najbližšom výplatnom termíne. Ide najmä o mzdu, náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku a v špecifických prípadoch i o odstupné.

Ďalším typom povinnosti, ktorej dodržanie ukladá samotný Zákonník práce je vydať zamestnancovi po ukončení pracovného pomeru potvrdenie o zamestnaní, tzv. zápočtový list alebo pracovný posudok. V zápočtovom liste je zamestnávateľ povinný uviesť predovšetkým:

- dobu trvania pracovného pomeru

- druh práce, ktorú zamestnanec vykonával

- údaje o mzde, náhrade mzdy, zrazených preddavkov na daň z príjmov a pod.

- údaje o zrážkach vykonaných zo mzdy zamestnanca

 

Aké sú ďalšie povinnosti zamestnávateľa?

Okrem toho, že zamestnávateľ je povinný vyplatiť zamestnancovi po ukončení pracovného pomeru mzdu, či vydať potvrdenie o zamestnaní musí podniknúť aj ďalšie kroky na to, aby bola spolupráca ukončená v súlade so zákonom. Nesmie preto zabudnúť odhlásiť zamestnanca zo Sociálnej a zdravotnej poisťovne, predložiť Sociálnej poisťovni evidenčný list dôchodkového poistenia a napokon zlikvidovať osobné údaje bývalého zamestnanca.

 

Na toto má zamestnávateľ nárok

Okrem vyššie spomínaných povinností mu z ukončenia spolupráce s bývalým zamestnancom vyplývajú aj isté nároky, ktoré si voči nemu môže uplatniť. V prípade, že boli zamestnancovi pri nástupe do zamestnania zverené prostriedky ako napr. mobilný telefón, notebook, auto a pod. je zamestnávateľ povinný žiadať o ich vrátenie, a to bez poškodenia.

Ďalej môže od zamestnanca žiadať, aby zachovával mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa počas výkonu svojej práce na pracovisku dozvedel, napr. bankové tajomstvo, obchodné tajomstvo a podobne.

 

Mohlo by vás zaujímať: Práva a povinnosti zamestnanca pri ukončení pracovného pomeru

 

Späť na začiatok