Práva a povinnosti zamestnanca pri ukončení pracovného pomeru

IKona hodín

6 min čítania

Ikona kalendáru

04.12.2019

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Pri ukončení pracovného pomeru musí zamestnanec myslieť aj na to, že má isté povinnosti, ktoré je potrebné dodržať. Na druhej strane mu tiež patria určité práva, ktoré mu nie je možné odoprieť. Na čo by si mal dať teda pozor a čo naopak môže od zamestnávateľa požadovať?


Toto je zamestnanec povinný pri skončení splniť

Ak zamestnanec rozviazal pracovný pomer a ukončil so svojim zamestnávateľom spoluprácu, musí si byť vedomý toho, že aj po skončení mu plynú isté povinnosti, ktoré je povinný splniť.

Prvou je povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel počas výkonu svojej práce v zamestnaní. Môže ísť napríklad o bankové tajomstvo, ekonomickú situáciu zamestnávateľa alebo obchodné tajomstvo.

Jeho ďalšou povinnosťou je vrátiť zverené prostriedky bez poškodenia alebo zničenia a to v deň skončenia pracovného pomeru. Medzi takéto prostriedky patrí najčastejšie mobilný telefón, služobný automobil, prípadne výpočtová technika. Vo vlastnom záujme by mal zamestnanec vyhotoviť písomný doklad o tom, že všetky veci, ktoré mal zverené počas trvania pracovného pomeru skutočne odovzdal a mohol to zamestnávateľovi preukázať. 

Ak zamestnávateľ uzatvoril so zamestnancom konkurenčnú doložku je  povinnosťou zamestnanca akceptovať ju. Konkurenčná doložka je právny nástroj, ktorým si môže zamestnávateľ zabezpečiť, aby zamestnanec po skončení pracovného pomeru a po určitú dobu, najdlhšie jeden rok, nevykonával žiadnu zárobkovú činnosť, ktorá by konkurovala predmetu činnosti zamestnávateľa.


Na čo má zamestnanec nárok

Z ukončenia pracovného pomeru vyplývajú zamestnancovi práva, ktoré stanovuje Zákonník práce a ktorých sa zamestnanec môže domáhať. Predovšetkým ide o nárok na odstupné. To sa však zamestnancovi neposkytuje vždy, ale len v prípadoch, ktoré konkretizuje zákon. Ide najmä o situácie, keď sa končí pracovný pomer zamestnanca výpoveďou preto, že sa zamestnávateľ premiestňuje alebo sa úplne zrušuje. Nárok na odstupné má aj vtedy, ak sa zamestnanec stal nadbytočným alebo ak kvôli zdravotnému stavu už ďalej nemôže danú prácu vykonávať. To však musí byť podložené lekárskym posudkom. Celková výška odstupného bude závisieť od jeho priemernej mzdy. 

Zamestnanec má tiež právo požadovať odchodné. To sa poskytuje pri skončení pracovného pomeru podobne ako odstupné, avšak je o niečo špecifickejšie. Je ho totiž možné vyplatiť zamestnancovi iba raz za život a to vtedy, keď zamestnanec končí prvýkrát pracovný pomer po tom, ako mu vznikol nárok na starobný alebo invalidný dôchodok. Odchodné mu patrí bez ohľadu na to, či dostal aj odstupné. V praxi to teda znamená, že mu môže byť poskytnuté odstupné aj odchodné naraz.

Tiež má nárok na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku. Ide o prípad, keď sa jeho pracovný pomer skončil a on si dovtedy nestihol dovolenku vyčerpať. Vtedy má právo požadovať, aby mu za nevyčerpané dni platenej dovolenky bola vyplatená finančná náhrada.


Na tieto dokumenty by nemal zamestnanec pri výstupe zabudnúť

Pri ukončení pracovného pomeru so zamestnávateľom by zamestnanec určite nemal zabudnúť na tieto písomnosti:

- Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti - to dostane zamestnanec až vtedy, keď sa pracovný pomer skončí a bude sa evidovať na úrade práce

- Potvrdenie o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch pre zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti - tento dokument slúži na účely ročného zúčtovania preddavkov na daň a k vyplneniu daňového priznania a zamestnávateľ ho vydáva bez toho, aby oň zamestnanec požiadal

- Výstupný list - ide o dokument, ktorý potvrdzuje vyrovnanie všetkých záväzkov zamestnanca voči zamestnávateľovi a zostáva uložený u zamestnávateľa

- Potvrdenie o zamestnaní / Zápočtový list - dôležitý dokument, ktorý slúži zamestnancovi pre prípad nástupu do novej práce a zamestnávateľ by ho mal vydávať automaticky


Mohlo by vás zaujímať: Ako dať výpoveď

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!