Ako oznámiť v práci tehotenstvo a aké sú práva tehotnej zamestnankyne

IKona hodín

7 min čítania

Ikona kalendáru

25.08.2020

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Zákonník práce určuje, kto sa považuje za tehotnú zamestnankyňu a aké práva a výhody jej z tohto postavenia vyplývajú. Čo však v prípade, ak zamestnankyňa svoje tehotenstvo zamestnávateľovi neoznámi? Na čo stráca nárok? Akým spôsobom by ho mala o tehotenstve informovať ak chce, aby jej bola priznaná osobitná ochrana? Čítajte ďalej a dozviete sa viac. 

 

Je potrebné oznámiť tehotenstvo svojmu zamestnávateľovi?

Zákon žene výslovne neukladá povinnosť oznámiť zamestnávateľovi, že je tehotná. To znamená, že sa sama môže rozhodnúť, či ho o tom informuje alebo nie. Ak sa však rozhodne mu túto skutočnosť neoznámiť, nebude sa podľa Zákonníka práce považovať za „tehotnú zamestnankyňu“ a teda jej nebude prislúchať osobitná právna ochrana vzťahujúca sa na tehotné, napríklad úprava podmienok pracovného času alebo zákaz výpovede počas ochrannej doby a podobne. Ak sa chce teda žena domáhať ochrany svojich práv v práci počas doby tehotenstva, mala by zamestnávateľa o tom informovať.

 

Ako mu to oznámiť?

Zákon považuje za tehotnú zamestnankyňu iba tú, ktorá písomne oznámi zamestnávateľovi svoje tehotenstvo a predloží mu lekárske potvrdenie. Až vtedy jej budú priznané všetky práva a výhody, ktoré z tohto stavu plynú. Otázne však je, kedy zamestnávateľovi túto skutočnosť oznámiť, resp. kedy je na to vhodný čas. Zamestnankyne najčastejšie predkladajú zamestnávateľovi svoju tehotenskú knižku, ktorú im lekár vystavuje približne v 10. týždni tehotenstva. To je ideálny čas, kedy by najskôr mali dať vedieť zamestnávateľovi svoj stav. Hoci veľa žien oboznamuje zamestnávateľa iba ústne, odporúča sa písomné oznámenie listom, prípadne e-mailom, aby mala zamestnankyňa dôkaz o tom, že ho informovala o tehotenstve.

 

Písomné oznámenie - ako ho napísať?

V prípade písomného oznámenia tehotenstva zamestnávateľovi nie je stanovená žiadna forma, preto zamestnankyňa môže podľa svojho uváženia do oznámenia napísať to, čo považuje za dôležité. Obvykle však stačí uviesť jednou, prípadne pár vetami, že zamestnankyňa zamestnávateľa informuje o svojom tehotenstve a v prílohe prikladá aj lekárske potvrdenie. Na konci je potrebné, aby uviedla dátum a svoj podpis.

 

Práva a výhody tehotnej v zamestnaní

Zamestnávateľ musí zabezpečiť tehotným zamestnankyniam také pracovné podmienky, ktoré chránia ich biologický stav v súvislosti s tehotenstvom, o čom hovorí aj samotný Zákonník práce. Tehotná žena nesmie vykonávať také práce, ktoré sú tehotným zakázané a mohli by ohroziť ich tehotenstvo a rovnako nesmie vykonávať ani fyzicky náročné práce. Vláda v roku 2004 vydala nariadenie, ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám a zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy. Týmto nariadením sa musí riadiť každý zamestnávateľ v prípade, že zamestnáva tehotnú ženu. Ak zamestnankyňa vykonáva prácu, ktorá je fyzicky náročná alebo je v jej stave zakázaná, je zamestnávateľ povinný ju dočasne preradiť na inú vhodnú prácu, pri ktorej sa jej mzda nezmení. Ak ju na iný druh práce preradiť nemôže alebo zamestnankyňa s preradením nesúhlasí, je povinný poskytnúť jej pracovné voľno s náhradou mzdy v sume jej priemerného zárobku.

 

Pracovný čas tehotnej zamestnankyne

Ak tehotná zamestnankyňa požiada svojho zamestnávateľa o kratší pracovný čas alebo o inú prijateľnú úpravu týždenného pracovného času, je povinný jej žiadosti vyhovieť. V prípade, ak zamestnankyňa pracuje na nočnú zmenu a požiada o preradenie  na dennú, rovnako jej musí vyhovieť. Pracovať nadčas môže, ale iba vtedy, ak sa na tom obaja dohodnú. Dohodu je potrebné dosiahnuť aj v prípade, ak ide o pracovnú pohotovosť. Zamestnávateľ ju zamestnankyni, ktorá je tehotná, nemôže prikázať, ak s tým sama nesúhlasí.

 

Výpoveď počas tehotenstva - áno alebo nie?

Zamestnávateľ nemôže s tehotnou zamestnankyňou skončiť pracovný pomer výpoveďou, keďže sa na ňu podľa zákona vzťahuje ochranná doba. Existujú však výnimky, kedy jej výpoveď môže dať. Ide o prípady, keď:

- zamestnankyňa závažne porušila pracovnú disciplínu

- bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin


Počas skúšobnej doby môže zamestnávateľ s tehotnou ženou ukončiť pracovný vzťah len výnimočne, pričom jej túto skutočnosť musí oznámiť písomne a musí náležite odôvodniť svoje rozhodnutie. Ďalším spôsobom ukončenia pracovného pomeru je aj dohoda zamestnávateľa so zamestnankyňou o rozviazaní spolupráce, s ktorou obaja súhlasia.

 

Ak ste aj vy tehotná zamestnankyňa a ešte ste túto skutočnosť zamestnávateľovi neoznámili, urobte tak, inak sa na Vás nebude vzťahovať právna ochrana, ktorú priznáva Zákonník práce a týka sa tehotných žien. Ak idete počas pracovného času na vyšetrenie, zamestnávateľ je povinný Vám poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy na čas nevyhnutne potrebný na preventívne lekárske prehliadky, ktoré súvisia s tehotenstvom.

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!