Vysporiadanie daní za rok 2020 prostredníctvom svojho zamestnávateľa

IKona hodín

12 min čítania

Ikona kalendáru

28.01.2021

Ilustračný obrázok autora článku bez fotky

Ing. Martina Némethová

Opätovne, tak ako každý rok, vám prinášame informácie o možnosti vysporiadania daní zo závislej činnosti prostredníctvom svojho zamestnávateľa. Zároveň vás oboznámime s novinkami a zmenami s tým súvisiacimi. Každý, kto poberal zdaniteľné príjmy na území Slovenskej republiky a ich výška presiahla sumu polovice ročnej nezdaniteľnej sumy na daňovníka (za rok 2020 je to suma 2.207,10 Eur), musí podľa typu príjmov alebo požiadať zamestnávateľa  o ročné zúčtovanie dane (ďalej len RZD), alebo podať daňové priznanie na miestne príslušnom daňovom úrade podľa svojho trvalého bydliska.

 

Kedy môžete požiadať svojho zamestnávateľa o RZD

Za zdaňovacie obdobie 2020 môžete po prvý krát písomne požiadať o RZD ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ktorý vám vyplácal za toto zdaňovacie obdobie zdaniteľný príjem zo závislej činnosti najneskôr do 15. februára 2021.

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a uplatňovanie daňového bonusu už na to nemá vplyv.

Ak v stanovenom termíne nepožiadate o ročné zúčtovanie, alebo nepredložíte zamestnávateľovi v lehote potrebné doklady, máte príjmy zo zdrojov v zahraničí, alebo máte zdaniteľné príjmy nie len zo závislej činnosti, ste povinní podať daňové priznanie.

Žiadosť o RZD podávate na tlačive, ktoré je dostupné na stránkach Finančnej správy, prípadne vám ho určite poskytne aj zamestnávateľ, ktorého o ročné zúčtovanie žiadate. Súčasťou tlačiva je aj usmernenie, ktoré vám pomôže pri jeho vypĺňaní.

Je nutné tlačivo vypísať vo všetkých relevantných bodoch. K žiadosti o RZD je potrebné doložiť všetky doklady preukazujúce nároky, všetky príjmy zo závislej činnosti musíte doložiť na predpísanom tlačive  „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2020“.

 

Na aké daňové zvýhodnenia máte nárok

1.Na základnú nezdaniteľnú časť dane máte nárok v plnej výške, ktorá pre rok 2020 činí 4.414,20 Eur, bez ohľadu na počet odpracovaných mesiacov.

Pokiaľ ste daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident), základnú nezdaniteľnú časť, či daňový bonus si môžete uplatniť len v tom prípade, ak úhrn zdaniteľných príjmov je viac ako 90% zo zdrojov na území SR.


2.Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku/manžela sa týka výhradne zosobášených partnerov, žijúcich v spoločnej domácnosti. Ak bol sobáš v priebehu roka, nárok je v alikvotnej výške počtu mesiacov. Manželstvo je potrebné preukázať kópiou sobášneho listu.

Nárok je možné uplatniť len na manželského partnera, ktorý :

·       sa stará o vyživované maloleté dieťa, do troch rokov veku, najviac do dovŕšenia 6 rokov dieťaťa, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,

·       poberá peňažný príspevok na kompenzáciu zdravotného postihnutia,

·       je zaradený do evidencie uchádzača o zamestnanie,

·       je osoba so zdravotným postihnutím, alebo osoba s ťažkým zdravotným postihnutím.

Nezdaniteľná časť na manželského partnera je vo výške 4,035,84 Eur, od ktorej sa odráta vlastný príjem manželského partnera.

Ak je základ dane daňovníka v zdaňovacom období 2020 vyšší ako 37 163,36 Eur (176,8 násobok životného minima), nezdaniteľná časť základu dane je:

  • rozdiel medzi sumou 13 326,68 (63,4-násobok platného životného minima, ktoré k 1.1.2020 predstavuje sumu 210,20 eura) a jednej štvrtiny základu dane daňovníka, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule
  • rozdiel medzi sumou 13 326,68 a jednej štvrtiny základu dane daňovníka zníženej o vlastný príjem manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule.

Ak daňovník dosiahne základ dane 53 306,72 Eur, NČZD na manželku/manžela rovná sa nule.


3.Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka – poberateľa dôchodku

Ak ste poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku vyrovnávacieho príspevku, dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu alebo výsluhového dôchodku a uvedený dôchodok ste poberali k 1.1.2020 alebo vám bol spätne priznaný k 1.1.2020 alebo ešte k skoršiemu dátumu, tak máte nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka len vo výške zníženej o úhrn uvedených dôchodkov vyplatených počas roka 2020.

Ak úhrn uvedených dôchodkov vyplatených počas roka 2020 je vyšší, ako 4.414,20 Eur, nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka nemáte vôbec.

Pokiaľ vám bol dôchodok priznaný neskôr ako 1.1.2020, máte nárok na celú základnú nezdaniteľnú časť.

Poberanie dôchodku je potrebné zdokladovať posledným rozhodnutím o priznaní dôchodku, alebo dokladom o ročnom úhrne vyplateného dôchodku ( kópie).

 

4.Uplatnenie nezdaniteľnej časti na doplnkové dôchodkové sporenie (DDS)

Uplatňuje sa najviac do výšky 180 EUR za podmienok že ide o účastnícku zmluvu uzatvorenú po 31.12.2013 alebo o účastnícku zmluvu zmenenú dodatkom k zmluve na podmienky platné v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014 a súčasne daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu uzatvorenú do 31. decembra 2013 ktorej súčasťou je dávkový plán. Potvrdenie o zaplatení príspevkov na DDS vydáva dôchodková správcovská spoločnosť v ktorej je účastnícka zmluva uzatvorená.

 

5.Uplatnenie nezdaniteľnej časti na kúpeľnú starostlivosť

V ročnom zúčtovaní dane si môžete uplatniť aj nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojené služby vynaložené v príslušnom zdaňovacom období v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach. Maximálna výška nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľníctvo je určená na sumu 50 € za rok.

Nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľníctvo si môžete uplatniť aj na svoju manželku (manžela) a vyživované dieťa, ak ste za nich vykonali úhradu súvisiacu s kúpeľnou starostlivosťou, najviac do výšky 50 € za každého z nich. Pre uplatnenie nároku musíte predložiť príslušné doklady, preukazujúce nárok.


6.Dodatočné uplatnenie daňového bonusu

Podmienkou dodatočného uplatnenia daňového bonusu je, že dieťa žije s vami v spoločnej domácnosti a váš príjem zo závislej činnosti bol v roku 2020 aspoň vo výške 3.480 Eur (polovica minimálnej mzdy za rok). Nárok sa dokladuje rodným listom dieťaťa (kópia) a v prípade veku 16 rokov a viac  aj potvrdením o návšteve školy.

Ak máte na dieťa určenú vyživovaciu povinnosť (platíte výživné, takže dieťa má v starostlivosti druhý rodič), nemáte nárok na uplatnenie Daňového bonusu.

 

7. Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky

Daň z príjmov môžete znížiť aj daňovým bonusom na zaplatené úroky. V prípade, ak bude daň nižšia ako daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky, zamestnávateľ je povinný rozdiel vám vrátiť.

Podmienkou uplatnenia daňového bonusu je:

-        vek ku dňu podania žiadosti o úver najviac 35 rokov,

-        priemerný mesačný príjem vypočítaný podľa daňového priznania nepresiahne 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy,

-        výška úveru (z ktorého sa počíta úrok) =  50 000 Eur.

Daňový bonus je možné uplatniť vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom kalendárnom roku, najviac však vo výške 400 eur za kalendárny rok. Nárok na daňový bonus vzniká počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov. 

Nárok na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky preukážete potvrdením, ktoré vám vystaví váš veriteľ (napr. banka).


8. Uplatnenie poistného a príspevkov

Základ dane si môžete znížiť o poistné do Sociálnej a Zdravotnej poisťovne, vrátane zaplatených nedoplatkov, ktoré ste sami uhradili za rok 2020. Tieto platby musíte zdokladovať. Nejedná sa o platby, ktoré boli uhrádzané zamestnávateľom z vašich príjmov.

 

Doklady  a termíny spracovania dokladov, ktoré vám prináležia

Ročné zúčtovanie dane musí byť vykonané najneskôr spolu so mzdou za mesiac marec 2021.

Ak je výsledkom ročného zúčtovania preplatok na dani, zamestnávateľ vám ho vráti najneskôr pri zúčtovaní mzdy za apríl 2021.

Ak výsledkom ročného zúčtovania je nedoplatok na dani vyšší ako 5 eur, zamestnávateľ vám ho zráža najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom ročné zúčtovanie vykonal. 

 

V prípade, že chcete darovať 2% zo svojich daní a požiadate zamestnávateľa v Žiadosti o RZD o vystavenie potvrdenia, zamestnávateľ vám musí dokument odovzdať najneskôr do 15 apríla 2021.

Podmienkou je, že v prípade vzniknutého nedoplatku na dani, musíte mať nedoplatok vysporiadaný do 31.3.2021, t.j. spolu so mzdou za 03/2021. V tomto prípade vám zamestnávateľ zrazí aj nedoplatok nepresahujúci sumu 5 eur.


Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní dane vám musí zamestnávateľ doručiť najneskôr do 30.apríla 2021.

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!