Nová nemocenská dávka pre nastávajúce mamičky - tehotenské

IKona hodín

7 min čítania

Ikona kalendáru

08.04.2021

Ilustračný obrázok autora článku bez fotky

Ing. Martina Némethová

Novelou zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení vstúpila do platnosti od 1. apríla 2021 nová nemocenská dávka – tehotenské, ktorá je určená pre nastávajúce mamičky.

Tehotná žena musí byť poistenkyňou Sociálnej poisťovne a slúži na kompenzáciu zvýšených výdavkov v tehotenstve.

Tehotenské sa poskytuje od začiatku 13. týždňa tehotenstva, teda od dňa zodpovedajúceho začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. Tehotná žena môže i naďalej pracovať a poberať príjem alebo iné dávky.

 

Kedy tehotnej žene vzniká nárok

-       ak je zamestnankyňou,

-       povinne nemocensky poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou ( ďalej SZČO),

-       dobrovoľne nemocensky poistenou osobou,

-       pokiaľ nárok vznikol v ochrannej lehote (Ochranná lehota je spravidla 7 sedem dní po zániku nemocenského poistenia. V prípade, ak nemocenské poistenie trvalo menej ako 7 sedem dní, ochranná lehota je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie),

-       ak má tehotná žena prerušené poistenie pretože čerpá rodičovskú dovolenku a je zamestnankyňou, prípadne ak je SZČO a poberá rodičovský príspevok.

 

Podmienky nároku

-       najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom dôvodu na poskytnutie tehotenského

    • započítava sa predchádzajúce obdobie akéhokoľvek ukončeného nemocenského poistenia
    • započítava sa aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky a obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia SZČO z dôvodu nároku na rodičovský príspevok

-       pri zamestnankyni sa nesleduje, či zaplatila poistné na nemocenské poistenie, nakoľko túto povinnosť preberá zamestnávateľ,

-       pri SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe je podmienkou nároku zaplatenie poistného na nemocenské poistenie v správnej sume od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie tehotenského, najviac za obdobie posledných piatich rokov, a to spravidla v lehote do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie tehotenského (výnimkou je, ak dôvod na poskytnutie tehotenského vznikne v kalendárnom mesiaci, v ktorom vzniklo poistenie prvýkrát alebo v ochrannej lehote alebo počas prerušenia povinného poistenia z dôvodu nároku na rodičovský príspevok),

-       nesleduje sa poberanie iných dávok, ani absencia príjmu.

Pri posudzovaní podmienky zaplatenia poistného na nemocenské poistenie sa toleruje suma dlžného poistného na nemocenské poistenie v úhrne nižšia ako 5 eur.Zaplatením pohľadávky sa podmienka zaplatenia poistného považuje pre nárok na dávku za splnenú.


Ako uplatniť nárok

Nárok na tehotenské sa uplatňuje prostredníctvom tlačiva – Žiadosť o tehotenské.

Tlačivo vystavuje ošetrujúci lekár, gynekológ na začiatku II. trimestra po dosiahnutí 13. týždňa tehotenstva. Lekár na tlačive potvrdí očakávaný deň pôrodu. V prípade, že by tehotná žena – poistenka chcela uplatniť nárok na tehotenské z viacerých nemocenských poistení, lekár vystaví a potvrdí osobitne tlačivo pre každé z nich.

Tlačivo je potrebné po vyplnení nielen lekárom, ale aj tehotnou ženou odposlať do príslušnej Sociálnej poisťovne.

Keď tehotenstvo skončí, ošetrujúci lekár vystaví Potvrdenie o skončení tehotenstva a poistenka predloží toto potvrdenie opäť príslušnej Sociálnej poisťovni, ktorá jej tehotenské vyplácala.


Výška tehotenského

Nemocenská dávka tehotenské sa vypláca vo výške 15 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo úhrnu DVZ/PDVZ.

Výška nesmie byť nižšia ako dávka určená z 10 % maximálneho denného vymeriavacieho základu a vyššia ako dávka určená z maximálneho vymeriavacieho základu.

Maximálny denný vymeriavací základ na rok 2021 je v sume 71,8028 Eur, preto tehotenské od 1. apríla 2021 je:

-       minimálne tehotenské na kalendárny deň  v sume 7,18028 Eur (mesačne 215,50 Eur v prípade 30 kalendárnych dní alebo 222,60 Eur v prípade 31 kalendárnych dní),

-       maximálne tehotenské na kalendárny deň v sume 10,77042 Eur (mesačne 323,20 Eur v prípade 30 kalendárnych dní alebo 333,90 Eur v prípade 31 kalendárnych dní)


Spôsob výplaty

Nemocenskú dávku – tehotenské posiela príslušná Sociálna poisťovňa prednostne na účet poberateľky tehotenského v banke, prípadne na žiadosť poberateľky tehotenského sa tehotenské vypláca v hotovosti, t. j. prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.. V prípade, že poberateľka tehotenského písomne požiada Sociálnu poisťovňu, je možné tehotenské poukázať na účet manžela v banke, ak má v čase poberania tehotenského právo disponovať s finančnými prostriedkami na tomto účte a ak s týmto spôsobom poukazovania tehotenského manžel súhlasí.

Všetky potrebné formuláre sú k dispozícii na stránke Sociálnej poisťovne.

Tehotenské sa vypláca do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa tehotenské vypláca.

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!