Kto má a kto nemá povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO?

IKona hodín

6 min čítania

Ikona kalendáru

25.02.2020

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Povinnosť podať daňové priznanie upravuje daňový poriadok (§15) a Zákon a dani z príjmov (§32). Ten presne stanovuje, ktorým daňovníkom, v akej lehote a za akých podmienok vzniká povinnosť podať daňové priznanie. Zdaniteľnými príjmami sú tie príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od nej oslobodené. Medzi príjmy, ktoré sa nezdaňujú naopak patrí príjmy získané darovaním a tiež príjmy získané dedením.

 

Kto je povinný podať daňové priznanie?


Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 má povinnosť podať:

- fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy presiahli hranicu 1 968,68 €

- fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy za rok 2019 nepresiahli hranicu 1 968,68 €, ale vykázala daňovú stratu

- fyzická osoba, ktorá mala len príjmy zo závislej činnosti a nepožiadala svojho zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň

- fyzická osoba, ktorá mala len príjmy zo závislej činnosti a požiadala svojho zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, ale v ustanovenej lehote (do 15. februára 2020) mu nepredložila potrebné doklady

- fyzická osoba, ktorá porušila podmienky pri uplatňovaní niektorých nezdaniteľných častí základu dane

- fyzická osoba, ktorá okrem príjmov zo závislej činnosti mala v roku 2019 aj iné druhy zdaniteľných príjmov (napr. živnosť, prenájom nehnuteľnosti a pod.)

- fyzická osoba, ktorú vyzval správca dane na predloženie daňového priznania

 

Komu nevzniká povinnosť podať daňové priznanie?


Zákon stanovuje aj to, kto daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby podávať nemusí. Je to najmä:

-fyzická osoba, ktorej celkové zdaniteľné príjmy za rok 2019 nepresiahli sumu 1 968,68 € a nevykazuje daňovú stratu

- fyzická osoba, ktorá v roku 2019 dosiahla zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti a požiadala svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň

- fyzická osoba, ktorá v roku 2019 dosiahla len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa toho, ako to stanovuje zákon

 

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie?


Podľa zákona existujú prípady, keď si môže fyzická osoba podať daňové priznanie k dani z príjmov aj dobrovoľne (napr. študent a pod.). Môže mu totiž vzniknúť preplatok na dani, ktorý mu správca dane vráti. Fyzickej osobe vzniká buď ak jej hrubá mzda dosiahnutá za rok 2019 znížená o poistné a príspevky platené zamestnancom bola nižšia ako suma nezdaniteľnej časti základu dane a fyzická osoba platila preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo ak si počas roka 2019 u zamestnávateľa neuplatňovala nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a platila preddavky na daň zo závislej činnosti.

 

Kedy podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019?


Bez ohľadu na to, či ide o fyzickú alebo právnickú osobu, obe sú povinné podať daňové priznanie za rok 2019 najneskôr do 31. marca 2020. Túto lehotu je však možné aj predĺžiť, a to najviac na tri celé mesiace (najneskôr do 30. júna 2020) alebo šesť celých kalendárnych mesiacov (najneskôr do 30. septembra 2020) v prípade, že sú súčasťou zdaniteľných príjmov aj príjmy zo zahraničia.Ako podať daňové priznanie?


Ak ide o právnickú osobu alebo o fyzickú osobu - podnikateľa, títo môžu podať daňové priznanie iba elektronicky. Ak však ide o fyzickú osobu, ktorá nepodniká, okrem elektronického daňového priznania má stále možnosť podať ho i v papierovej podobe. Rozlišujú sa dva typy daňového priznania k dani z príjmov, a to:

- typ A - podáva fyzická osoba, ktorá mala v roku 2019 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti

- typ B - podáva fyzická osoba, ktorá mala aj iné druhy príjmov

Čo ak si daňové priznanie nepodáte?


Ak si fyzická osoba nesplní daňovú povinnosť, t. j. nepodá daňové priznanie k dani z príjmov za príslušné obdobie, správca dane jej udelí pokutu, ktorú stanovuje daňový poriadok a ktorá sa môže pohybovať vo výške od 30 € do 16 000 €. Okrem pokuty však bude musieť platiť aj úroky z omeškania za nezaplatenie dane. Povinnosť podať daňové priznanie majú aj osoby, ktoré sa zdržiavajú v zahraničí a v prípade, že si povinnosť nesplnia, platí pre nich sadzobník pokút rovnako.

 

Mohlo by vás zaujímať: 8 spôsobov ako si znížiť dane za rok 2019

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!