8 spôsobov ako si znížiť dane za rok 2019

IKona hodín

8 min čítania

Ikona kalendáru

31.01.2020

Ilustračný obrázok autora článku bez fotky

Ing. Martina Némethová

V minulom článku sme si vysvetlili, aké povinnosti má zamestnanec a aké zamestnávateľ voči vysporiadaniu daní za min. rok. Ako je ale možné, pri žiadosti o ročné zúčtovanie daní (RZD), znížiť výšku daní?


Na tieto daňové zvýhodnenia máte nárok, pri žiadosť o RZD:

 

1. Na základnú nezdaniteľnú časť dane máte nárok v plnej výške, ktorá pre rok 2019 činí 3 937,35 €, bez ohľadu na počet odpracovaných mesiacov.

Pokiaľ ste daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident), základnú nezdaniteľnú časť, či daňový bonus si môžete uplatniť len v tom prípade, ak úhrn zdaniteľných príjmov je viac ako 90 % zo zdrojov na území SR.

 

2. Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku/manžela sa týka výhradne zosobášených partnerov, žijúcich v spoločnej domácnosti. Ak bol sobáš v priebehu roka, nárok je v alikvotnej výške počtu mesiacov. Manželstvo je potrebné preukázať kópiou sobášneho listu.

Nárok je možné uplatniť len na manželského partnera, ktorý :

- sa stará o vyživované maloleté dieťa, do troch rokov veku, najviac do dovŕšenia 6 rokov dieťaťa, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,

- poberá peňažný príspevok na kompenzáciu zdravotného postihnutia,

- je zaradená do evidencie uchádzača o zamestnanie,

- je osoba so zdravotným postihnutím, alebo osoba s ťažkým zdravotným postihnutím.

Nezdaniteľná časť na manželského partnera je vo výške 3 937,35 €, od ktorej sa odráta vlastný príjem manželského partnera.

 

3. Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka - poberateľa dôchodku

Ak ste poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku vyrovnávacieho príspevku, dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu alebo výsluhového dôchodku a uvedený dôchodok ste poberali k 1.1.2019 alebo vám bol spätne priznaný k 1.1.2019 alebo ešte k skoršiemu dátumu, tak máte nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka len vo výške zníženej o úhrn uvedených dôchodkov vyplatených počas roka 2019.

Ak úhrn uvedených dôchodkov vyplatených počas roka 2019 je vyšší, ako 3 937,35 €, nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka nemáte vôbec.

Pokiaľ vám bol dôchodok priznaný neskôr ako 1.1.2019, máte nárok na celú základnú nezdaniteľnú časť.

Poberanie dôchodku je potrebné zdokladovať posledným rozhodnutím o priznaní dôchodku, alebo dokladom o ročnom úhrne vyplateného dôchodku ( kópie).

 

4. Uplatnenie nezdaniteľnej časti na doplnkové dôchodkové sporenie (DDS)

Uplatňuje sa najviac do výšky 180 € za podmienok že ide o účastnícku zmluvu uzatvorenú po 31.12.2013 alebo o účastnícku zmluvu zmenenú dodatkom k zmluve na podmienky platné v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014 a súčasne daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu uzatvorenú do 31. decembra 2013 ktorej súčasťou je dávkový plán. Potvrdenie o zaplatení príspevkov na DDS vydáva dôchodková správcovská spoločnosť v ktorej je účastnícka zmluva uzatvorená.

 

5. Uplatnenie nezdaniteľnej časti na kúpeľnú starostlivosť

Od roku 2018 si môžete uplatniť aj novú nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vynaložené v príslušnom zdaňovacom období v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach. Maximálna výška nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľníctvo je určená na sumu 50 € za rok.

Nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľníctvo si môžete uplatniť aj na svoju manželku (manžela) a vyživované dieťa, ak ste za nich vykonali úhradu súvisiacu s kúpeľnou starostlivosťou, najviac do výšky 50 € za každého z nich. Pre uplatnenie nároku musíte predložiť príslušné doklady, preukazujúce nárok.


6. Dodatočné uplatnenie daňového bonusu

Podmienkou dodatočného uplatnenia daňového bonusu je, že dieťa žije s vami v spoločnej domácnosti a váš príjem zo závislej činnosti bol v roku 2019 aspoň vo výške 3 120 € (polovica minimálnej mzdy za rok). Nárok sa dokladuje rodným listom dieťaťa (kópia) a v prípade veku 16 rokov a viac  aj potvrdením o návšteve školy.

Ak máte na dieťa určenú vyživovaciu povinnosť (platíte výživné, takže dieťa má v starostlivosti druhý rodič), nemáte nárok na uplatnenie Daňového bonusu.

 

7. Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky

Daň z príjmov môžete od roku 2018 znížiť aj daňovým bonusom na zaplatené úroky. V prípade, ak bude daň nižšia ako daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky, zamestnávateľ je povinný rozdiel vám vrátiť.

Podmienkou uplatnenia daňového bonusu je:

- vek ku dňu podania žiadosti o úver najviac 35 rokov,

priemerný mesačný príjem vypočítaný podľa daňového priznania nepresiahne 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy,

-  výška úveru (z ktorého sa počíta úrok) =  50 000 €.

Daňový bonus je možné uplatniť vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom kalendárnom roku, najviac však vo výške 400 € za kalendárny rok. Nárok na daňový bonus vzniká počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov. 

Nárok na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky preukážete potvrdením, ktoré vám vystaví váš veriteľ (napr. banka).


8. Uplatnenie poistného a príspevkov

Základ dane si môžete znížiť o poistné do Sociálnej a Zdravotnej poisťovne, vrátane zaplatených nedoplatkov, ktoré ste sami uhradili za rok 2019. Tieto platby musíte zdokladovať. Nejedná sa o platby, ktoré boli uhrádzané zamestnávateľom z vašich príjmov.

 

Mohlo by vás zaujímať: Všetky dôležité info - Žiadosť o ročné zúčtovanie daní

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!