Vyznáte sa vo svojej výplatnej páske? Poďme si ju spolu „prečítať“

IKona hodín

8 min čítania

Ikona kalendáru

14.05.2019

Ilustračný obrázok autora článku bez fotky

Ing. Martina Némethová

V dnešnej dobe používajú zamestnávatelia na výpočet mzdy rôzne mzdové programy, z ktorých výstupy môžu mať rozdielnu formu. Rovnako aj výplatná páska môže na prvý pohľad vyzerať rozdielne, povinné údaje na nej musia byť však rovnaké.

Presná forma nie je stanovená, podľa zákonníka práce: „pri vyúčtovaní mzdy je zamestnávateľ povinný zamestnancovi vydať doklad obsahujúci najmä údaje o jednotlivých zložkách mzdy, o jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním, o stave účtu konta pracovného času, ak je zavedené konto pracovného času, o vykonaných zrážkach zo mzdy a o celkovej cene práce“. 

Niektoré „minimalistické“ výplatné pásky obsahujú množstvo skratiek, ktoré vám nemusia byť vôbec jasné.

Samozrejme najviac nás zaujíma, akú sumu dostaneme na náš účet, malo by nám byť však z výplatnej pásky zrejmé, ako sa k tejto sume dopracujeme a musíme si ju vedieť aj overiť.

Základnými údajmi je mesiac, za ktorý je mzda spracovaná, údaje o zamestnancovi – meno, priezvisko, identifikátor, napr. osobné číslo, prípadne stredisko. Ďalej môže byť na páske uvedená zdravotná poisťovňa, v ktorej je zamestnanec poistený, prípadne číslo účtu, na ktorý je mzda zasielaná.

Základná mzda je na výplatnej páske prvotným mzdovým údajom, ktorú máte dohodnutú v pracovnej zmluve, prepočítaná na vami odpracovaný pracovný čas v danom mesiaci.

K základnej mzde sa pripočítavajú ďalšie zákonom stanovené zložky mzdy, napr. príplatky za nadčas, noc, sviatok, sobotu, nedeľu..., dohodnuté  zložky mzdy, napr. osobné ohodnotenie, prémie..prípadne zložky poskytnuté zamestnávateľom nad dohodnutý rámec., napr. odmeny, bonusy..a náhrady mzdy, ktoré sú platené stanoveným percentom priemerného zárobku,  napr. náhrada mzdy za dovolenku, sviatok, návšteva lekára, sprevádzanie rodinného príslušníka, iné platené osobné prekážky zamestnanca..

Hrubá mzda je súčtom základnej mzdy a všetkých ostatných mzdových zložiek.

Náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti stanovujú počet dní neprítomnosti z dôvodu choroby či úrazu a výšku náhrad. Prvých 10 kalendárnych dní platí zamestnávateľ, zvyšné dni, už nemocenské dávky, platí Sociálna poisťovňa (SP), preto tieto sú už uvedené iba dňami neprítomnosti. To isté platí aj v prípade ošetrovného dieťaťa, alebo rodinného príslušníka, kedy dávky vypláca SP. Tieto náhrady príjmu sú oslobodené od povinných odvodov a daní., preto sa do hrubej mzdy nezarátavajú.

Odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne sa platia v stanovených percentách spravidla z hrubej mzdy, pokiaľ neprekročí zákonom stanovený maximálny vymeriavací základ. Vymeriavacie základy pre odvody do jednotlivých poisťovní sú tiež súčasťou výplatnej pásky.

Odvody do zdravotnej poisťovne (skratka ZP) platí zamestnanec vo výške 4% z vymeriavacieho základu.

Odvody do Sociálnej poisťovne (skratka SP) platí zamestnanec v celkovej výške 13,4 % a skladajú sa z viacerých čiastkových základov, ktoré majú rôzny účel:

  • Nemocenské poistenie 1,4% (skratka NP) - poistenie, z ktorého sú platené dávky v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky, ošetrovania člena rodiny.
  • Starobné poistenie 4% (skratka SP alebo DP) - poistenie, z ktorého sú platené starobné dôchodky.
  • Invalidné poistenie 3% (skratka IP) - poistenie, z ktorého sú platené dávky v prípade čiastočnej alebo úplnej invalidity.
  • Poistenie v nezamestnanosti 1% (skratka PvN 1) - poistenie, z ktorého sú platené dávky v nezamestnanosti v prípade straty zamestnania.
zamestnávateľ odovzdáva výplatnú pásku


Odvod dane zo mzdy

Základná sadzba dane zo mzdy je 19%. Daň sa platí zo základu dane, ktorý tvorí hrubá mzda, z ktorej sú odpočítané odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne, prípadne odpočítaná nezdaniteľná čiastka základu dane, ktorú si môžete uplatniť len u jedného zamestnávateľa. Daňový základ sa môže aj zvýšiť, napr. v prípade vyplácania doplnkového dôchodkového sporenia zamestnávateľom, v prípade používania služobného vozidla na súkromné účely..

V prípade, že vaša hrubá mzda predstavuje minimálne polovicu určenej minimálnej mzdy, môžete si uplatniť aj daňový bonus na deti, ktorý vám vyplatí zamestnávateľ v zákonom stanovenej čiastke bez akýchkoľvek ďalších odvodov či daní. Uplatniť si ho môže len jeden z rodičov.

Čistá mzda predstavuje rozdiel medzi hrubou mzdou, odvodmi a daňou, t.z. od celkovej hrubej mzdy sú odpočítané povinné odvody zamestnanca v celkovej výške 13,4% a vypočítaná daň. K čistej mzde sa pripočítajú aj všetky zložky, ktoré sú od odvodov a daní oslobodené, napr. náhrada mzdy pri dočasnej pracovnej neschopnosti, cestovné a stravné náhrady, daňový bonus..

Zrážky zo mzdy uvedené na výplatnej páske môžu predstavovať napr. zrážku za stravné lístky, preddavok na mzdu, ktorý už bol vyplatený (záloha), ostatné zrážky dohodnuté zo zamestnávateľom.

Prevod mzdy na účet predstavuje rozdiel medzi čistou mzdou a zrážkami, t.z. od čistej mzdy sa odpočítajú všetky zrážky za daný mesiac a rozdiel vám zamestnávateľ zašle na váš osobný účet.

Cena práce predstavuje súčet vašej celkovej hrubej mzdy a nákladov zamestnávateľa. Rovnako ako zamestnanec, aj zamestnávateľ má povinnosť platiť z vašej mzdy povinné odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne, v celkovej výške 35,2%, čo je skoro polovica vašej hrubej mzdy.  Cena práce je celkový náklad zamestnávateľa na vašu mzdu.

Nárok na dovolenku a jej čerpanie je tiež súčasťou výplatnej pásky, viete si overiť, koľko dní dovolenky ste aktuálne v danom mesiaci čerpali a koľko dní vám ešte do konca roka zostáva.

Priemer pre pracovnoprávne účely uvedený na výplatnej páske je uvádzaný v sume na hodinu, vypočítava sa z predchádzajúceho štvrťroku a platí na celý nasledujúci štvrťrok. Týmto priemerom sa vypočítavajú napr. náhrada mzdy za dovolenku, náhrada mzdy za sviatok, prekážky v práci, napr. návšteva lekára a aj určité druhy príplatkov, napr. príplatok za nadčas, za sviatok..

Na výplatnej páske môže byť uvedených ešte množstvo ďalších údajov, záleží na zamestnávateľovi akú formu zvolí. Výplatnú pásku vám musí zamestnávateľ vo výplatnom termíne vždy aj doručiť, či už formou osobného prevzatia, zaslania na emailovú adresu, opatrenú heslom, alebo zaslaním doporučene poštou.

 

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!