Práca popri invalidnom dôchodku v roku 2023

IKona hodín

9 min čítania

Ikona kalendáru

23.11.2023

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Invalidný dôchodok je dávkou poskytovanou z invalidného poistenia a jej hlavným účelom je zabezpečiť zamestnancovi príjem aj v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri dlhodobom zhoršení zdravotného stavu. Podmienky získania nároku na invalidný dôchodok prešli v roku 2023 viacerými zmenami, pričom niektorých poberateľov poteší aj zvýšenie dôchodku. Zamerali sme sa preto na novinky v tejto oblasti a tiež na to, či môžete popri invalidnom dôchodku pracovať.

 

Máte nárok na invalidný dôchodok?

Invalidný dôchodok je sociálna dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení poskytuje z invalidného poistenia. O priznaní invalidného dôchodku rozhoduje Sociálna poisťovňa na základe zistení posudkového lekára, ktorý podľa diagnózy určí mieru poklesu schopnosti pracovať v porovnaní so zdravou osobou o viac ako 40 % a zároveň vyhodnotí, že takýto stav je  dlhodobo nepriaznivý, teda pretrvávajúci viac ako rok.

Naďalej platí, že nárok na invalidný dôchodok má ten, ktorého miera poklesu schopnosti pracovať dosiahla aspoň 40 %, získal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia a zároveň nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok, prípadne mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Samozrejme, naďalej platí viacero výnimiek, pri ktorých sa myslí aj na osoby, ktorých miera poklesu schopnosti pracovať vznikla napríklad po ukončení školskej dochádzky či doktorandského štúdia.

 

Invalidný dôchodok a zmeny v roku 2023

Rok 2023 by sme bez preháňania mohli označiť ako rok zvyšujúcich sa dôchodkov. Nielenže od augusta došlo k mimoriadnej valorizácii starobných dôchodkov o vyše 10 %, ale viacero zmien sa týka aj invalidných dôchodkov. Novelou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení totiž dochádza k zvýšeniu niektorých invalidných dôchodkov a tiež k rozšíreniu skupiny ľudí, ktorým na invalidný dôchodok vzniká nárok.

Tou najdôležitejšou zmenou je úprava percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri niektorých ochoreniach, pričom dochádza k početným zmenám k Prílohe č. 4 k vyššie uvedenému zákonu. Novela zároveň umožňuje zaradiť do zoznamu nové druhy ochorení, čo bude mať vplyv na uznanie invalidity, s čím súvisí aj nárok a výška invalidného dôchodku. Mnohých invalidných dôchodcov v dôsledku týchto zmien čaká prekvalifikovanie z kategórie „do 70 %“ do kategórie „nad 70 %“, čo bude znamenať, že ich dôchodok sa mesačne zvýši v priemere o 182 eur.

 

Invalidný dôchodca a práca v roku 2023

V súvislosti so zvýšením invalidných dôchodkov je dobrou správou, že nedochádza k obmedzeniu podmienok, za akých môžu invalidní dôchodcovia pracovať. Každý poberateľ invalidného dôchodku má právo pracovať bez obmedzenia, ak to jeho zdravotný stav umožňuje bez toho, aby sa mu invalidný dôchodok akokoľvek krátil. Invalidný dôchodca môže využiť aj rôzne formy práce, teda uzavrieť so zamestnávateľom trvalý pracovný pomer, dohodu a takisto nič nebráni tomu, aby sa invalidný dôchodca stal živnostníkom. Je dôležité uvedomiť si, že poberať invalidný dôchodok môže aj keď pracuje, avšak počas tohto obdobia nemá nárok na jeho zvýšenie.

 

Poberatelia invalidných dôchodkov a odvody

Naďalej platí, že poberateľov invalidného dôchodku je možné rozdeliť do dvoch kategórií, teda s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % a najviac o 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou a na invalidných dôchodcov s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Aký má toto rozdelenie význam?

Výška odvodov pri práci na TPP u invalidného zamestnanca, resp. pracovnú zmluvu závisí od druhu invalidného dôchodku, ktorý poberá.

V prípade, že ide o zamestnanca, ktorého pokles schopnosti je viac ako 70 %, neplatí poistenie v nezamestnanosti vo výške 1 % z vymeriavacieho základu. Bude tak platiť len nemocenské poistenie (1,4 %), starobné poistenie (4 %), invalidné poistenie (3 %) a zdravotné poistenie (2 %). Celkovo teda zaplatí odvody vo výške 10,4 %.

Invalidný dôchodca pracujúci na TPP so znížením schopnosti práce o viac ako 40 % a najviac o 70 % bude platiť o niečo vyššie odvody, pretože platí nemocenské poistenie (1,4 %), starobné poistenie (4 %), invalidné poistenie (3 %), zdravotné poistenie (2 %), a tiež aj poistenie v nezamestnanosti (1 %). Jeho celkové odvody tak dosiahnu 11,4 %.

 

Dohodári si môžu aj v roku 2023 uplatniť odvodovú výnimku

Záverom sa ešte pozrime na podmienky zamestnávania invalidných dôchodcov „na dohodu“. V tomto prípade si invalidný dôchodca môže stále uplatniť odvodovú výnimku, kedy odmena z uzatvorenej dohody nebude vyššia ako 200 €. Ak teda „na dohodu“ zarobíte menej ako 200 €, rovnako poberateľ invalidného dôchodku a zamestnávateľ budú platiť nižšie, resp. žiadne odvody. Jedným dychom ale treba dodať, že odvodová výnimka sa vzťahuje iba na jednu dohodu pre prípad, že invalidný dôchodca vykonáva prácu pre viacerých zamestnávateľov, resp. na základe viacerých dohôd.

Oplatí sa tiež vedieť, že ak si invalidný dôchodca uplatní odvodovú výnimku a odmena presiahne 200 € alebo si odvodovú výnimku neuplatní vôbec, zaplatí sociálne poistenie iba z príjmu, ktorý presiahne 200 €. To znamená, že ak je jeho odmena napríklad 500 € a invalidný dôchodca si uplatní odvodovú výnimku, odvody na sociálne poistenie zaplatí len z rozdielu, teda zo sumy 300 €. Oplatí sa ešte dodať, že kým pri práci invalidov na TPP sa rozlišuje miera poklesu schopnosti práce, v prípade dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa táto miera neposudzuje a na sadzby poistného nemá žiaden vplyv.

 

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!