Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

IKona hodín

3 min čítania

Ikona kalendáru

04.01.2023

Ilustračný obrázok autora článku bez fotky

Ing. Martina Némethová

Novela Zákonníka práce priniesla od 1.11.2022 množstvo zmien o ktorých sme vás už informovali v predchádzajúcich príspevkoch. Veľkou zmenou prešli i možnosti pracovať  na niektorú z foriem dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru ako napríklad na Dohodu o vykonaní práce, Dohodu o pracovnej činnosti, či Dohodu o brigádnickej práci študenta. Nové povinnosti zamestnávateľa súvisia najmä s predvídateľnosťou a transparentnosťou práce.


Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi pri uzatvorení ktorejkoľvek formy dohôd  poskytnúť písomnú informáciu o:

  • a) dňoch a časových úsekoch, v ktorých môže od zamestnanca vyžadovať výkon práce,
  • b) lehote, v ktorej má byť zamestnanec informovaný o výkone práce pred jej začiatkom, ktorá nesmie byť kratšia ako 24 hodín,
  • c) V prípade, že sa vyššie uvedené údaje zmenia, je zamestnávateľ povinný poskytnúť písomnú informáciu o zmenených údajoch najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti zmeny. 


Všetky povinné informácie musí dohodár obdržať od zamestnávateľa v listinnej podobe. Zamestnávateľ ich môže poskytnúť aj v elektronickej podobe, ale len v prípade, že dohodár má prístup k elektronickej forme, vie si ich vytlačiť a uložiť.


Zamestnávateľ musí uchovať doklad o odoslaní alebo o prijatí danej informácie. V prípade, že požadovaný výkon práce bude v rozpore s poskytnutými písomnými informáciami, dohodár nemusí požadovanú prácu vykonať.Ak zamestnávateľ zruší výkon práce v lehote, ktorá je kratšia ako 24 hodín pred začiatkom výkonu práce, alebo o zmenách nie je dohodár informovaný najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti zmeny, patrí dohodárovi  náhrada odmeny v sume najmenej 30% odmeny, ktorú by dosiahol, ak by prácu vykonával. 


Vyššie uvedené skutočnosti sa neuplatňujú v prípade, že:
  • a)   začiatok a koniec pracovného času a rozvrh pracovných zmien určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov, oznámi to písomne na mieste u zamestnávateľa, a rozvrhnutie pracovného času oznámi zamestnancovi najmenej týždeň vopred s platnosťou najmenej na týždeň na prístupnom mieste,
  • b)    zamestnávateľ sa dohodne s dohodárom, že si dohodár rozvrhne pracovný čas sám,
  • c)    priemerný týždenný pracovný čas nepresiahne tri hodiny v období štyroch po sebe nasledujúcich týždňov. 

Pokiaľ sú všetky podmienky už dohodnuté priamo v uzatvorenej dohode o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, vyššie uvedené princípy sa už nemusia uplatňovať.


Táto zmena prinesie pre človeka, ktorý sa zamestná na niektorú z možných foriem dohody, že bude vždy a za každých okolností presne vedieť za akých podmienok bude pracovať, teda jeho práca bude predvídateľná a transparentná.
Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!