Daňový bonus platný od 1.7.2022

IKona hodín

22 min čítania

Ikona kalendáru

28.06.2022

Ilustračný obrázok autora článku bez fotky

Ing. Martina Némethová

Daňový bonus od 1.7.2022

 

S platnosťou od 1.7.2022 dochádza k zmene podmienok vyplácania daňového bonusu na dieťa. V druhom polroku 2022 sa bude daňový bonus vypočítavať v dvoch verziách, podľa výpočtu platného do 30.6.2022, ale i podľa podmienok platných od 1.7.2022. Daňový bonus sa rodičovi vyplatí v tej sume, ktorá bude vyššia.

Daňový bonus – stará verzia

Sumy daňového bonusu podľa starej verzie:

  • 47,14 Eur na dieťa vo veku do 6 rokov.

Daňový bonus na dieťa do 6 rokov je 2-násobok základnej sumy daňového bonusu, teda 23,57 x 2=47,14 Eur. Posledný krát vzniká nárok v mesiaci, kedy dieťa dovŕši 6 rokov.

  • 43,60  Eur na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov.

Na zvýšený daňový bonus vzniká nárok v prípade, že si zamestnanec neuplatňuje dotáciu na stravovanie. Vypláca sa vo výške 1,85 násobku základnej sumy daňového bonusu, posledný krát v mesiaci, kedy dieťa dosiahlo 15 rokov.

  • 23,57 Eur na dieťa vo veku od 15 rokov.

Nárok na daňový bonus môže byť poskytnutý len v prípade, že sa dieťa sústavne pripravuje na povolanie formou denného štúdia na strednej alebo vysokej škole a zaniká v mesiaci, v ktorom dieťa dosiahne 25 rokov veku.

Nárok na daňový bonus podľa starej verzie má len ten zamestnanec, ktorého príjem predstavuje polovicu minimálnej mzdy (646/2=323 Eur. Pokiaľ by si zamestnanec uplatňoval daňový bonus až dodatočne, pri ročnom zúčtovaní dane, prípadne pri daňovom priznaní za rok 2022, nárok na daňový bonus vznikne len za predpokladu, že jeho zdaniteľný príjem dosiahne 6-násobok minimálnej mzdy pre rok 2022, čo predstavuje sumu 3.876 Eur (6x646 Eur). 

Nárok na daňový bonus má len jeden z rodičov v prípade, že žijú s vyživovaným dieťaťom v spoločnej domácnosti.

Popri daňovom bonuse môže rodič za určitých podmienok získať aj dotáciu na stravovanie dieťaťa. 

Dotáciu na stravu je možné poskytnúť na každé dieťa 

  • ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie je najviac vo výške životného minima,
  • ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového bonusu (zvýšený daňový bonus vo výške 43,60 Eur) na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti, toto preukazuje čestným vyhlásením.

 

Daňový bonus – nová verzia

Suma daňového bonusu od 1.7.2022 je mesačne:

  • 40 € ak dieťa dovŕšilo 15 rokov veku
  • 70 € do dovŕšenia 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na stravovanie.  

V prípade vyplatenia daňového bonusu podľa novej verzie  sa už neposudzuje dosiahnutie výšky polovice minimálnej mzdy, ale zároveň výška daňového bonusu nesmie presiahnuť určené percento čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti. Výška zároveň závisí aj od počtu detí: 

·      20 % čiastkového základu dane -  1 dieťa

·      27 % čiastkového základu dane -  2 deti

·      34 % čiastkového základu dane -  3 deti

·      41 % čiastkového základu dane -  4 deti

·      48 % čiastkového základu dane -  5 detí

·      55 % čiastkového základu dane -  6 detí.

 

Čiastkový základ dane je zdaniteľný príjem zamestnanca (spravidla hrubá mzda), ktorý je znížený o odvody zamestnanca do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Nárok na daňový bonus podľa novej verzie vzniká len v prípade, že rodič nepoberá na dieťa dotáciu na stravovanie.

V prípade, že zamestnanec má príjem aj u iných zamestnávateľov, pre výpočet daňového bonusu sa berie do úvahy len príjem u toho zamestnávateľa, u ktorého žiada o daňový bonus. Neprihliada sa ani na príjem druhého rodiča.

Od 1.1.2023 už nebude možné vypočítavať a porovnávať daňový bonus podľa starej aj novej verzie. Daňový bonus sa bude zvyšovať a poberať ho bude môcť len rodič, ktorý nebude poberať dotáciu na stravovanie. 

Nárok na daňový bonus zamestnanec preukazuje predložením rodného listu zamestnanca.

Pokiaľ už má dieťa ukončenú povinnú dochádzku (napr. už študuje na strednej škole), musí zamestnanec predložiť zamestnávateľovi potvrdenie o návšteve školy, prípadne potvrdenie z úradu práce, že dieťa sa považuje za vyživované, avšak nemôže sa pripravovať na povolanie, alebo potvrdenie z úrad práce o poberaní prídavku na vyživované dieťa.

Oveľa problematickejšie bude posudzovanie nároku na daňový bonus pri ročnom zúčtovaní daní za rok 2022, tým sa však bude zaoberať a trápiť mzdové oddelenie zamestnávateľa.

Napriek schváleniu postupu vyplácania daňového bonusu od 1.7.2022 vo vláde (zákon o financovaní voľného času dieťaťa a doplnení niektorých zákonov vrátane úpravy zákona o dani z príjmov), prezidentka SR oznámila, že sa obráti na Ústavný súd s otázkou, či proces schvaľovania bol v súlade s Ústavou SR. Preto je otázne čo v tejto problematike môže ešte nastať, avšak momentálne sa musíme pripraviť na túto situáciu, aktuálne platnú od 1.7.2022.


Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!