Daňový bonus na dieťa či „strava zadarmo“ – čo je výhodnejšie?

IKona hodín

7 min čítania

Ikona kalendáru

02.09.2021

Ilustračný obrázok autora článku bez fotky

Ing. Martina Némethová

Zmenou zákona o dani z príjmov sa od 1.7.2021 zvýšila suma daňového bonusu na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov.


Platnosť tejto zmeny je od 1.7.2021 do 31.12.2021 a daňový bonus sa poskytuje nasledovne:

  • 46,44 Eur na dieťa vo veku do 6 rokov.

Daňový bonus na dieťa do 6 rokov je 2-násobok základnej sumy daňového bonusu, teda 23,22 x 2=46,44 Eur. Posledný krát vzniká nárok v mesiaci, kedy dieťa dovŕši 6 rokov.

  • 39,47 Eur na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov.

Na zvýšený daňový bonus vzniká nárok v prípade, že si zamestnanec neuplatňuje dotáciu na stravovanie. Vypláca sa vo výške 1,7 násobku základnej sumy daňového bonusu, posledný krát v mesiaci, kedy dieťa dosiahlo 15 rokov.

  • 23,22 Eur na dieťa vo veku od 15 rokov.

Nárok na daňový bonus môže byť poskytnutý len v prípade, že sa dieťa sústavne pripravuje na povolanie formou denného štúdia na strednej alebo vysokej škole a zaniká v mesiaci, v ktorom dieťa dosiahne 25 rokov veku.


Od 1.1.2022 sa bude výška daňového bonusu opätovne upravovať v závislosti na výške životného minima.

Na daňový bonus má nárok len ten zamestnanec, ktorého príjem predstavuje polovicu minimálnej mzdy, aktuálne 311,50 Eur (623/2). Pokiaľ by si zamestnanec uplatňoval daňový bonus až dodatočne pri ročnom zúčtovaní dane, prípadne pri daňovom priznaní za rok 2021, nárok na daňový bonus vznikne len za predpokladu, že jeho zdaniteľný príjem dosiahne 6-násobok minimálnej mzdy pre rok 2021, čo predstavuje sumu 3.738 Eur (6x623 Eur).

O uplatnenie daňového bonusu žiada zamestnanec zamestnávateľa prostredníctvom tlačiva  „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu“.

Nárok na daňový bonus má len jeden z rodičov ak žijú s vyživovaným dieťaťom v spoločnej domácnosti.

V pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a v súlade so zákonom o dotáciách je možné poskytovať dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (v skratke dotácia na stravu, tzv. „obedy zadarmo“).


Nárok na dotáciu na stravu je možné poskytnúť na každé dieťa, 

  • ktoré navštevuje materskú školu (ďalej len MŠ) alebo základnú školu (ďalej len ZŠ) a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie je najviac vo výške životného minima,
  • ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového bonusu (zvýšený daňový bonus vo výške 39,47 Eur) na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti. Tieto skutočnosti je potrebné preukázať čestným vyhlásením. Tlačivá majú k dispozícii MŠ alebo ZŠ, ktoré dieťa navštevuje.

Po 1.8.2021 sa dotácia na stravu poskytuje vo výške 1,30 Eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo obed alebo iné jedlo. Za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ.

Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na stravu, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu. Dotáciu je možné vyplatiť len v prípade, ak je dieťa prihlásené na stravovanie v školskom zariadení.


Pokiaľ jeden z rodičov spĺňa podmienky nároku na vyplatenie daňového bonusu z kategórie veku detí od 6 do 15 rokov, mal by uprednostniť práve poskytovanie daňového bonusu u svojho zamestnávateľa. V prípade, že požiada o dotáciu na stravu, nárok na daňový bonus zaniká.

Ak si to zhrnieme v číslach napríklad za september 2021, tak:

daňový bonus v kategórii detí od 6 do 15 rokov      = 39,47 Eur

dotácia na stravu je 1,30/deň x 20 pracovných dní = 26,00 Eur

rozdiel:                                                                        13,47 Eur


Dotácia na stravu môže byť za mesiac i nižšia ako je počet pracovných dní. Vypláca sa len za dni, kedy je dieťa prítomné v MŠ alebo ZŠ.

Pokiaľ nemá zamestnanec dostatočný príjem, na základe ktorého má nárok na daňový bonus, je pre neho výhodnejšie uplatniť si dotáciu na stravu. V prípade, že zamestnanec, ktorý si uplatňoval daňový bonus, sa rozhodne uplatniť dotáciu na stravu, musí toto oznámiť zamestnávateľovi najneskôr do konca mesiaca, v ktorom si uplatnil dotáciu na stravu.

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!