Chcete ušetriť až 55% nákladov na rekreáciu? Požiadajte svojho zamestnávateľa o príspevok

IKona hodín

6 min čítania

Ikona kalendáru

29.03.2019

Ilustračný obrázok autora článku bez fotky

Ing. Martina Némethová

Dňa 1.1.2019 vstúpila do platnosti novela Zákonníka práce, ktorá ukladá zamestnávateľom povinnosť poskytnúť zamestnancom príspevok na rekreáciu. Tak prečo túto možnosť nevyužiť?

Kedy je zamestnávateľ povinný príspevok poskytnúť

Túto povinnosť majú zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere, počet zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok.

Formu poskytnutia príspevku určuje zamestnávateľ, buď vám ho preplatí na základe doručených dokladov preukazujúcich oprávnené výdavky, alebo vám poskytne rekreačný poukaz.

Súhlas zamestnávateľa nepotrebujete, ten je povinný príspevok na rekreáciu poskytnúť.

Aká je výška príspevku

Zamestnávateľ je povinný prispievať zamestnancovi na rekreáciu vo výške 55 % oprávnených výdavkov zamestnanca, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok. Znamená to, že celková výška nákladov na rekreáciu, môže byť až 500 € ročne. Ak by bol váš pracovný pomer dohodnutý na kratší pracovný čas, maximálna suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok sa zníži v pomere zodpovedajúcom tomuto kratšiemu pracovnému času.

Nemusíte pritom absolvovať len jednu rekreáciu, môžete absolvovať viacero samostatných rekreácií, ktoré sa do maximálnej sumy poskytovaného príspevku v danom roku spočítajú.

Nárok na príspevok  vám vzniká ak spĺňate ku dňu začatia rekreácie tieto podmienky:

  • ste v pracovnom pomere so zamestnávateľom na základe pracovnej zmluvy,
  • váš pracovný pomer trvá nepretržite 24 mesiacov,
  • nepožiadali ste iného zamestnávateľa o príspevok v danom kalendárnom roku,
  • na rekreácii prenocujete minimálne dve noci - aj víkendové pobyty majú zelenú,
  • rekreáciu absolvujete na území Slovenskej republiky,
  • požiadate o príspevok písomne - zamestnávateľ bude mať určite k dispozícii tlačivo Žiadosti


Rekreáciu môžete absolvovať aj so svojimi blízkymi

Príspevok je poskytovaný nielen samotným zamestnancom, ale aj rodine. Rekreácie sa môžu spolu so zamestnancom zúčastniť manželka/manžel, dieťa zamestnanca, nielen vlastné, ale aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení a iná osoba žijúca so zamestnancom v spoločnej domácnosti.  

Čo sú oprávnené výdavky zamestnanca a na čo môžete príspevok použiť

a) služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky,
b) pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky,
c) ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
d) organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom – tzv. letné tábory.

Ako preukázať oprávnené výdavky

V prípade, že vám zamestnávateľ neposkytne priamo rekreačný poukaz, musíte najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie predložiť svojmu zamestnávateľovi účtovné doklady, ktoré musia byť označené menom a priezviskom zamestnanca. Pokladničný doklad tento údaj neobsahuje, preto vám musí rekreačné zariadenie vystaviť správny doklad s požadovaným označením. Príspevok sa vzťahuje na všetky služby poskytnuté rekreačným zariadením, ktoré sú vyznačené na doklade.

Výplata príspevku

Po predložení účtovných dokladov preukazujúcich oprávnené výdavky, je zamestnávateľ povinný poskytnúť vám príspevok v najbližšom výplatnom termíne, ak sa s vami nedohodne inak.

Ak by sa vaša rekreácia začala v jednom roku a trvala by až do nasledujúceho roka, príspevok na rekreáciu vám bude zúčtovaný ešte ako príspevok na rekreáciu za rok, v ktorom sa rekreácia začala. Musíte však zamestnávateľa o to požiadať a príspevok nesmie byť poskytnutý formou rekreačného poukazu.

Žiadne ďalšie výdavky

S poskytnutím príspevku vám už „nehrozia“ žiadne ďalšie výdavky. Príspevky na rekreáciu, ktoré vám poskytne váš zamestnávateľ sa nezdaňujú.

Zároveň neplatíte žiadne odvody na zdravotné a sociálne poistenie.

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!