Ako správne ukončiť pracovný pomer? Výpoveď si pripravte na papieri

IKona hodín

7 min čítania

Ikona kalendáru

25.06.2020

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Nová príležitosť, sťahovanie či jednoducho len potreba zmeny. Nech sú už vaše dôvody na ukončenie pracovného pomeru akékoľvek, nezabudnite postupovať podľa Zákonníka práce. Nikdy neoznamujte túto skutočnosť nadriadenému cez SMS alebo ústne. Vždy všetko riešte písomne. Oznámenie o výpovedi má svoje presné pravidlá.


Kedy môžem ukončiť pracovný pomer? Čo všetko budem potrebovať? Môžem z práce odísť okamžite?

Podľa aktuálneho znenia zákonníka práce môže dať zamestnanec zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek alebo aj bez uvedenia dôvodu. Je na vás, či sa rozhodnete pre výpoveď, dohodu či okamžité skončenie. Ukončiť pracovný pomer môžete aj kedykoľvek počas skúšobnej doby alebo počas pracovného pomeru dohodnutého na dobu určitú. Nezabudnite. Kým výpoveď je jednostranný právny akt, pri ukončení pracovného pomeru dohodou budete potrebovať aj súhlas zamestnávateľa. Pripravte si všetko včas.


Ukončenie pracovného pomeru dohodou. Ako postupovať?

Vo všeobecnosti je ukončenie pracovného pomeru so zamestnávateľom dohodou najjednoduchší a zároveň najrýchlejší spôsob. Ukončiť prácu v zamestnaní týmto spôsobom môžete kedykoľvek. Výpovedná doba sa vás týkať nebude.

Dohodu o ukončení pracovného pomeru si pripravte písomne v dvoch kópiách. V hlavičke uveďte svoje meno, adresujte ju na sídlo firmy. V texte nemusíte písať dôvody, pre ktoré ste sa rozhodli u zamestnávateľa prestať pracovať. Dôležitý je dátum, ku ktorému pomer chcete ukončiť. V praxi funguje tak, že sa zamestnanec so zamestnávateľom dohodnú na dni, ku ktorému sa pracovný pomer ukončí. Zamestnávateľ vám na základe tohto dokumentu musí dať písomné vyjadrenie. Môže, ale tiež nemusí dohodu akceptovať.  Ak nesúhlasí, postupujeme podaním výpovede.


Ako a kedy podať výpoveď?

Ak sa s vami zamestnávateľ nechce dohodnúť na ukončení pracovného pomeru, postupujte podaním výpovede. Rovnako ako pri dohode, ani tu netreba uvádzať svoje dôvody. Výpoveď si pripravte v písomnej forme a adresujte ju zamestnávateľovi. Vaše záväzky voči firme však nekončia hneď. V tomto prípade môžete z práce odísť až po uplynutí zákonom ustanovenej alebo dohodnutej doby. Tá trvá najmenej jeden, najviac tri mesiace. Pri vami podanej výpovedi nemáte nárok na odstupné. Ak spĺňate podmienky, máte však nárok na odchodné.

Ak nad podaním výpovede rozmýšľate dlhšie, zvážte si, kedy ju podáte. Výpovedná doba totiž začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, ktorý nasleduje po podaní výpovede. V praxi to znamená, že ak výpoveď podáte 3. marca, výpovedná doba začína plynúť až od prvého apríla. Načasujte si jej podanie. Pozor, ak by ste chceli skončiť skôr, ako vám uplynie výpovedná doba, zamestnávateľ má nárok od vás žiadať náhradu škody, ktorá by mu vznikla vašou neprítomnosťou na pracovisku. V tomto období máte nárok dočerpať si dovolenku.


Výpovedná doba  a pracovná neschopnosť.

Plynie vám výpovedná lehota a ocitli ste sa na „PN-ke?“ Táto skutočnosť nespôsobuje predĺženie a ani prerušenie plynúcej výpovednej lehoty. Váš pracovný pomer sa teda môže skončiť aj počas toho, ako ste práce neschopný.


Potrebujem skončiť okamžite a mám na to vážne dôvody.

Máte zdravotné problémy, ktoré nedovoľujú vykonávať vašu prácu aj naďalej? Zamestnávateľ vám nevypláca mzdu alebo je bezprostredne ohrozený váš život alebo zdravie? Zákonník práce presne definuje, kedy môže zamestnanec prácu skončiť okamžite. Okrem už spomenutých dôvodov môže okamžite skončiť aj mladistvý zamestnanec, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky. Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.

Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov. Oznámenie o okamžitom skončení musí zamestnanec podať písomne a musia v ňom byť uvedené všetky dôvody pre ktoré nemôže prácu ďalej vykonávať, inak je oznámenie neplatné.


Čo ostatné prípady, ako postupovať?

Ak ste v skúšobnej dobe, môžete ukončiť pomer bez udania dôvodu. Zamestnávateľovi však túto skutočnosť oznámte najmenej tri dni pred termínom, ku ktorému chcete pomer ukončiť.

Pri pracovnej zmluve na dobu určitú sa pracovný pomer končí uplynutím tejto doby. Ak zamestnanec príde po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej do práce, podľa zákonníka práce platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak. Všetky oznámenia z vašej strany adresujte zamestnávateľovi písomne.

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!