Nezáväzná cenová ponuka pre firmy
Nezáväzná cenová ponuka pre firmy
Koľko ľudí potrebujete ?
Vyplňte nižšie údaje
Firma
Vyplňte meno
Vyplňte telefónne číslo
Vyplňte email
*Povinné údaje
Vyplňte nižšie údaje
Vyplňte miesto
Musíte súhlasiť s podmienkami.
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/Zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Viac
Viac informácii Ok
Proplusco praca brigady, porusenie pracovnej discipliny
zákon

Viete, koľko stojíte vášho zamestnávateľa? Zistite to vďaka superhrubej mzde

zákon

Čo je hrubá mzda a prečo by vás vždy mala zaujímať jej výška?

zákon

Porušovanie pracovnej disciplíny - ako sa v praxi rieši

Proplusco praca brigady, porusenie pracovnej discipliny
Tím Proplusco

20.10.20205 min. čítania

Pracovnú disciplínu ako samostatný pojem neupravuje žiadny zákon. Napriek tomu Zákonník práce stanovuje všeobecnú povinnosť zamestnanca dodržiavať pracovnú disciplínu, z čoho je možné odvodiť definíciu pracovnej disciplíny ako súbor povinností, ktoré zamestnávateľ musí dodržiavať na pracovisku, ale aj mimo neho, ak to súvisí s jeho prácou. Čo sa však stane v prípade, ak zamestnanec pracovnú disciplínu poruší? Aké sankcie mu za to hrozia?

 

Čo je to pracovná disciplína?

Medzi základné piliere pracovnej disciplíny patrí najmä dodržiavanie pracovnej zmluvy, pracovného poriadku a právnych predpisov upravujúcich oblasť pracovného práva (Zákonník práce, Zákon o BOZP, Zákon o kolektívnom vyjednávaní a ďalšie) a rovnako dodržiavanie kolektívnej zmluvy. Zákonník práce nedefinuje presne pracovnú disciplínu, ale stanovuje zamestnancovi povinnosti, ktoré musí dodržať a ktoré nepriamo pod pracovnú disciplínu spadajú.

V zmysle §81 ZP je zamestnanec najmä povinný:

- pracovať zodpovedne a riadne,

- byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a odchádzať z neho až po skončení pracovného času,

- hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ, a chrániť jeho majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím,

- zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania,

- dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú, ak bol s nimi riadne oboznámený.

 

Kedy možno hovoriť o porušení pracovnej disciplíny?

Zjednodušene môžeme povedať, že ak zamestnávateľ nedodrží zákonom stanovené povinnosti a riadne si neplní svoju prácu, dochádza z jeho strany k porušeniu pracovnej disciplíny. Náš právny poriadok rozlišuje dva stupne porušenia pracovnej disciplíny, a to:

- závažný (požívanie alkoholu počas pracovnej doby a pod.)

- menej závažný (napr. neskorý príchod do práce a pod.)

To aké konanie sa považuje za vážne či menej vážne však zákon neupravuje a preto sa ponecháva na zamestnávateľovi, ako daný počin zamestnanca vyhodnotí a aké z toho vyvodí dôsledky. Vo všeobecnosti sa pri určovaní stupňa závažnosti porušenia pracovnej disciplíny prihliada najmä na funkciu zamestnanca, jeho doterajšie správanie, situáciu, pri ktorej porušil pracovnú disciplínu a aké malo jeho konanie dôsledky, resp. či došlo k nejakej škode alebo nie.

 

Ako sa rieši porušenie pracovnej disciplíny?

Zamestnávateľ má v praxi niekoľko možností ako vyriešiť situáciu, ak zamestnanec porušil pracovnú disciplínu. Záleží to však na stupni porušenia a na tom, aké dôsledky jeho správanie vyvolalo. Najčastejším spôsobom riešenia je:

- krátenie dovolenky,

- neposkytnutie pracovných benefitov,

- okamžité skončenie pracovného pomeru,

- výpoveď.

 

Krátenie dovolenky je sankcia, ktorú zamestnávateľ ukladá v prípade menej závažného porušenia pracovnej disciplíny a považuje sa mierny prostriedok riešenia. Dochádza k nej najmä v prípade neospravedlnených absencií, opakovaných meškaní do práce a podobne. Vtedy zamestnávateľ môže zamestnancovi za každý deň, kedy v práci mešká bez ospravedlnenia, krátiť dovolenku o jeden, príp. dva dni. Ďalším miernym prostriedkom riešenia porušenia pracovnej disciplíny je aj to, že zamestnávateľ zamestnancovi neposkytne pracovné benefity, na ktoré by mal inak nárok, napríklad mu nedá služobné auto, príspevky na rekreáciu, multisport kartu atď. V prípade okamžitého ukončenia pracovného pomeru a ukončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa už nejde o mierne, ale radikálne prostriedky a zamestnávateľ ich uplatňuje najmä vtedy, ak zo strany zamestnanca došlo k závažnému porušeniu pracovnej disciplíny a zamestnávateľ nemá inú možnosť, len s ním ukončiť spoluprácu. Ale pozor! Pracovný pomer musí skončiť len v prípadoch, ktoré stanovuje Zákonník práce a to písomne, s tým, že zamestnanca oboznámi s dôvodom, pre ktorý s ním končí pracovný pomer a dá mu možnosť vyjadriť sa k celej situácií.


Ak ste aj vy pár krát prišli do práce neskôr ako ste mali alebo sa vám stalo, že ste sem-tam fajčili na pracovisku a nedodržiavali ste pokyny zamestnávateľa, dávajte si pozor. V takom prípade ste totiž porušili pracovnú disciplínu a vaše konanie môže mať pre vás negatívne dôsledky. Ak ste si však len neuspokojivo plnili svoje pracovné povinnosti a výsledky vašej práce neboli také, ako by si zamestnávateľ želal, v takom prípade ste pracovnú disciplínu neporušili a zamestnávateľ vás nemôže za to trestať. Preto vždy premýšľajte nad svojím konaním a ak máte pochybnosti, naštudujte si Zákonník práce.