Nezáväzná cenová ponuka pre firmy
Nezáväzná cenová ponuka pre firmy
Koľko ľudí potrebujete ?
Vyplňte nižšie údaje
Firma
Vyplňte meno
Vyplňte telefónne číslo
Vyplňte email
*Povinné údaje
Vyplňte nižšie údaje
Vyplňte miesto
Musíte súhlasiť s podmienkami.
Propusco praca brigada, pozitivny covid test, vypoved v praci
Späť na začiatok
kariéra

Žiadosti o spojenia na sociálnej sieti LinkedIn: prijímať všetky, ktoré vám prídu?

kariéra

So svojou novou prácou nie som spokojný, čo mám robiť?

Späť na začiatok

zákon

Karanténa a pozitívny test - môžem dostať výpoveď?

Propusco praca brigada, pozitivny covid test, vypoved v praci
Autor
Tím Proplusco

3.11.20205 min. čítania

Koronakríza so sebou prináša viaceré nezodpovedané otázky. Jednou z nich je aj ukončenie pracovného pomeru počas trvania povinnej karantény alebo v prípade, že bol zamestnanec testovaný a vyšiel mu pozitívny výsledok. Zamestnávateľ sa s ním rozhodne rozviazať pracovný pomer a dá mu výpoveď. Je to však skutočne také jednoduché? Môže takto zamestnávateľ konať? Za akých okolností tak môže urobiť? To všetko vám prezradíme nižšie.

 

Čo hovorí zákon?

Ak sa zamestnávateľ rozhodol prepustiť zamestnanca z dôvodov uvedených vyššie musí si v prvom rade uvedomiť, že nemôže rozhodovať podľa svojvôle, ale musí sa držať toho, čo hovoria právne predpisy. Skončenie pracovného pomeru musí byť v prvom rade zákonné. Zákonník práce jasne a striktne stanovuje okolnosti, za ktorých môže zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer okamžite alebo výpoveďou. Výpoveď môže dať zamestnávateľ zamestnancovi napríklad v prípade, že:

- sa zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou miesta výkonu práce

- zamestnanec sa stane nadbytočným alebo kvôli zdravotnému stavu nemôže danú prácu vykonávať

- si zamestnanec riadne neplní svoje pracovné povinnosti

- zamestnanec vážne porušil pracovnú disciplínu

 

Okamžite s ním môže ukončiť pracovný pomer vtedy, ak:

- bol zamestnanec právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin

- závažne porušil pracovnú disciplínu

 

Výpoveď počas karantény a za pozitívny test - áno alebo nie?

V zmysle zákona o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný dodržiavať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. To platí aj o karanténe či pozitívnom výsledku testu na Covid19. Karanténne opatrenia sa nariaďujú všetkým, u ktorých sa prejavili príznaky ochorenia alebo boli v styku s chorým človekom, príp. sa vrátili z infikovanej oblasti. Zamestnávateľ preto musí povinnú karanténu rešpektovať a podľa Zákonníka práce je povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci počas trvania karantény. Pozor! Výpoveď mu dať nemôže, pretože sa na zamestnanca vzťahuje ochranná doba, počas ktorej zo zákona platí zákaz výpovede. Zamestnávateľ teda nemôže so zamestnancom ukončiť pracovný pomer len na základe jeho dočasnej PN-ky. Iný prípad je, ak s ním počas plynutia karantény ukončí pracovný pomer z organizačných dôvodov. Vtedy takéto konanie prípustné je.

 

Má zamestnanec nárok na náhradu mzdy?

Ak má rizikový zamestnanec nariadenú, resp. povinnú karanténu musí to zamestnávateľovi na základe dokladu preukázať a zamestnávateľ je povinný toto rešpektovať. Zamestnanec ktorý je v karanténe alebo má pozitívny test sa chápe ako dočasne pracovne neschopný a má nárok na náhradu mzdy od zamestnávateľa počas prvých 10 dní karanténneho opatrenia, a to vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu počas prvých troch dní karantény a 55 % denného vymeriavacieho základu od štvrtého do desiateho dňa karantény v prípade, že nemá riadny príjem z tohto zamestnania. Od 11. dňa karantény mu vzniká nárok na tzv. pandemické nemocenské, ktoré mu už nevypláca zamestnávateľ, ale Sociálna poisťovňa.

 

Môže zamestnanec pracovať počas karantény?

Ak u zamestnanca hrozí výskyt choroby alebo chorý je a je v povinnej karanténe, môže sa so zamestnávateľom dohodnúť na tom, že bude pracovať z domu, teda využije možnosť home-officu, ktorú väčšina zamestnávateľov poskytuje ako benefit. Home-office však pripadá do úvahy len vtedy, ak to daná pracovná pozícia umožňuje. V takomto prípade bude zamestnanec odmeňovaný riadnou odmenou za prácu, resp. mesačnou mzdou a nie náhradou mzdy.

 

Dopad koronakrízy sa odráža nielen na zdraví či ekonomike, ale aj na pracovnoprávnych vzťahoch a v súvislosti s ním prichádza celý rad nezodpovedaných otázok, ktoré majú tak zamestnanci ako i zamestnávatelia. Ak ste v karanténe alebo máte pozitívny test a bojíte sa, že s vami zamestnávateľ ukončí pracovný pomer, vaše obavy sú neopodstatnené. Podľa zákona ste v ochrannej dobe a vzťahuje sa na vás zákaz výpovede.

Späť na začiatok